Modlitba ke svaté Tváři

09.01.2021

Modlitbu se v kostele modlíme vždy v úterý po mši sv.

Úvodní modlitba 

Pane Ježíši, hledíme na tvou zmučenou a zkrvavenou tvář. Poplivanou, uraženou a bitou. To naše hříchy tě přibily na kříž. A ty nám přesto stále odpouštíš. Vidím v tvé tváři tolik lásky, pokoje, trpělivosti, tichosti a mírnosti. Chceš nám ukázat, že nás miluješ. Za svoje vrahy se modlíš a říkáš: "Odpusť jim, Otče, neboť nevědí, co činí".

Pane Ježíši, důvěřujeme tvé velkorysosti, všemohoucnosti, lásce a milosrdenství. Nikdy nezavrhneš toho, kdo tě prosí o odpuštění. Chceš po nás lásku a důvěru. Jsou to dvě křídla, na kterých duše podniká nejodvážnější lety. Nejčastějším nedostatkem důvěry v Boha je důvěra v sebe a v lidi a v svoji soběstačnost.

Hlavním přikázáním je milovat Boha celou svou duší, celou svou myslí, celou svou silou a bližního jako sebe. Kdo toto naplní, naplní zákon. Neboj se nikdy ničeho, je s tebou Bůh, který na tebe myslí a chrání tě jako zřítelnici svého oka.

Ježíš říká: "Kdo věří ve mne, poplynou z jeho srdce proudy živé vody." V hodině smrti bych chtěl se svatým Pavlem říci: " Dobrý boj jsem bojoval, běh dokončil, víru zachoval."

Ježíš říká: "Nikdy, nikdy nepřipusť, ani nejmenší pochybnost, že bych pro nějakou tvou nevěrnost nedostál svých slibů. Jinak bys mě zranila do hloubi duše. Nedopusť nikdy, aby zmatek vstoupil do tvé duše. Zneklidníš-li se, ďábel je spokojen, vítězství bude jeho.

Říkej často úkon lásky: "Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše, zachraňte duše kněží.

Ty věříš v Ježíše a spoléháš na jeho milosrdné srdce, spoléháš na jeho všemohoucnost, nuže, pro toho kdo věří, je všechno možné.

Ježíši v tebe důvěřuji.

Ježíši v tebe důvěřuji.

Ježíši v tebe důvěřuji.

"Jeho Tvář zářila jako slunce" Matouš;17, 2.

Litanie k Svaté Tváři 

Pane Ježíši, Tvá nekonečná láska stvořila a vykoupila svět a chce jej spasit, přijmi mne do počtu těch, kteří chtějí pracovat pro vítězství Tvého království na zemi. Chci šířit obraz Tvé Svaté Tváře s prosbou, abys obnovil ve všech duších rysy svého Božství. Přijmi mé úplné obětování mě samotného a povolej mne do své služby.

Ó Ježíši, konej zázraky obrácení a povolávej apoštoly, aby se dali do tohoto velikého díla. Rozestři nad světem svou milosrdnou lásku, která pohřbívá a ničí zlo. Obnov zemi a učiň, ať se všechna srdce naplní láskou k Bohu a bližním, a tak uvádějí do tohoto světa Tvou radostnou zvěst.

Přesvatá Tváři, v hlubokém mlčení trpící hrozné bolesti, slituj se nad námi, voláme k Tobě!

Modlitba

Ó, přesvatá Tváři Pána Ježíše, ranami a krví nasycená. Ty jsi oběť Božské lásky a milosrdenství! Klaníme se Ti s bolestným Neposkvrněným Srdcem Panny Marie a toužíme Ti přinést v Tvém Jménu zadostiučinění za všechny duše a za všechny Tobě způsobené urážky. Dej, abychom zkoušky a bolesti našeho života vzali na sebe v trpělivé lásce a spojeni s Tvou nekonečnou obětí je přinesli nebeskému Otci jako zadostiučinění za záchranu duší.

Dovol nám, Pane, kteří dnes uctíváme Tvoji přebolestnou Tvář, abychom ji jednou mohli v nebesích spatřit oslavenou a Tebe s Pannou Marií, Tvou matkou, se všemi anděly a svatými mohli věčně chválit po všechny věky věků.

Amen.

Pane, smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, smiluj se nad námi, Kriste, smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás, Kriste, smiluj se nad námi.

Kriste, vyslyš nás, Kriste, smiluj se nad námi.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, vykupiteli světa, smiluj se nad námi.

Bože, Duchu svatý, smiluj se nad námi.

Bože, v Trojici jediný, smiluj se nad námi.


Svatá Tváři, Syna živého Boha, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, našeho Spasitele, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, zbrocená krvavým potem, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, ukrutně bitá políčky, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, potupně poplivaná, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, bitá třtinou, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, zraněná trním, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, trápená horečkou a žízní, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, smáčená bolestnými slzami, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, jizvami a ranami znetvořená, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, ve smrtelné úzkosti, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, při smrti na kříži skloněná, smiluj se nad námi.


Svatá Tváři, útěcho zarmoucených, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, vzkříšením oslavená, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, radosti všech andělů a svatých, smiluj se nad námi.


Svatá Tváři, jejímž uctíváním zakončíme prosbu o pomoc v soužení:

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, obrať k nám svou Svatou Tvář!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, ukaž nám svou Svatou Tvář!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vtiskni svou Svatou Tvář do mého srdce!


Modleme se:

Ježíši, Ty ses stal při svém umučení posměchem lidí a mužem bolesti. Uctívám Tvůj Božský obličej, na němž září krása, mírnost a dobrota Božství a který se stal tváří malomocného. Pod těmito znetvořenými rysy však poznávám Tvou nekonečnou Lásku a toužím přispět k tomu, aby Tě milovali všichni lidé. Slzy, které tak přehojně tekly z Tvých očí, mi připadají jako drahocenné perly, které chci sbírat, abych jejich nekonečnou cenou vykoupil duše ubohých hříšníků.

Ježíši, Tvoje Tvář je samá krása, která uchvacuje mé srdce. Rád/a se zde na zemi zřeknu Tvého pohledu a nevýslovného políbení Tvých úst, ale snažně prosím, vtiskni svůj Božský obraz do mého srdce a rozněť mě svou láskou, abych byl/a rychle stráven/a a již brzy dosáhl/a toho, abych patřil/a na Tvou oslavenou Tvář v nebi.

Amen

Otče náš, ... ... ...

Zdrávas Maria, ... ... ...

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému ... ... ...

Amen


Text modlitby ke stažení v PDF v odkazu níže: