Akce farnosti

Zprávy z proběhlých akcí:


Noc kostelů 2024

V Pátek 7.6.2024 jsme v naší farnosti společně oslavili slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se zasvěcením Srdci Ježíšovu po Mši sv. Současně probíhala v naší farnosti "Noc kostelů"

Program akcí na noc kostelů viz níže:


Duchovní obnova s P. Mariánem Kuffou

11. 5. 2024

V sobotu 11. května 2024 přijel do naší farnosti známý slovenský kněz Marián Kuffa, který se ve své farnosti Žakovce (SVK, okres Kežmarok) věnuje lidem na okraji společnosti (bezdomovcům, bývalým trestancům, odchovancům polepšovny, dětem s "krizí identity", osobám se sebevražednými sklony, gayům a lesbám). Také se aktivně angažuje v duchovním boji za ochranu rodin a rodinného života. Je představeným Institutu Krista Velekněze. Jeho kázání můžete najít na YouTube.
V kostele sv. Prokopa v Praze-Braníku vedl celodenní duchovní obnovu a na závěr sloužil mši sv. Ve třech přednáškách vzpomněl nejprve na své mládí a nečekané povolání ke kněžství i na své kněžské začátky. Dále se zamýšlel nad vztahem člověka k Bohu, mezilidskými vztahy, smyslem oběti a nad tím, jak kvalitně žít své povolání. Vyzdvihl důležitost fungující rodiny a nezbytnost vzájemného odpouštění; zmínil také jednotlivé části mše sv., jejich význam a nezastupitelnost kněžství. Na závěr pak P. Kuffa udělil všem přítomným požehnání společně s administrátorem farnosti.
Mezi jednotlivými přednáškami probíhala adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí a bylo možno přistoupit ke svátostí smíření. Program doprovodila hudbou a zpěvem rytmická skupina Kecharitomene.

Parlament Slovenské republiky (Slovenská národní rada) v roce 2023 P. Kuffovi za jeho činnost udělil státní cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Za křesťanskou péči o nemocné a jinak potřebné, a tedy za příkladnou práci v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb obdržel v roce 2015, jako první laureát, Cenu Celestýna Opitze udělovanou Hospitálským řádem sv. Jana z Boha "Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo" (Milosrdní bratři) viz: https://www.milosrdni.cz/o-nas/cena-celestyna-opitze/laureati/p-marian-kuffa/ . Více se o něm můžete dozvědět ve filmu České televize: "Kde končí naděje, začíná peklo" - dokument 2003, viz: https://www.youtube.com/watch?v=35MojXBHieE . V roce 2014 natočila Jana Ševčíková o P. Mariánu Kuffovi film "Opři žebřík o nebe". M. Kuffa se narodil 24. 12. 1959.

Motto: "Milujte lidi takové, jací jsou. Čím méně si to zaslouží, tím víc je milujte. Nemilujte je podle velikosti jejich zásluh, ale podle velikosti jejich potřeb."


Jarní koncert ZUŠ A. Voborského

V sobotu 20.4.2024 byl v našem kostele koncert žáků a učitelů ze ZUŠ A. Voborského. Krásné zpívání naplnilo všechny, kdo si přišli tento koncert poslechnout. Při koncertu se vybralo 3 640,- Kč jako dobrovolné vstupné na provoz a opravy našeho kostela. Všem dárcům mnohokrát děkujeme: Pán Bůh zaplať!

Jakmile dostanu fotografie, zveřejním je zde.


Slavnost Zmrtvýchvstání Páně s panem biskupem VÁCLAVEM MALÝM

V neděli 31.3. v 10:30 jsme oslavili slavnost Zmrtvýchvstání Páně společně s panem biskupem Malým po Mši sv. následovala možnost diskuze s panem biskupem (otázky a odpovědi) a po ní společný oběd.

Děkuji Všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav a průběhu této slavnosti (těm kdo nazdobili kostel, paní varhanici Alexandře, kostelníkům, ministrantům a i těm kdo nám připravili chutný oběd.

Fotografie ze slavnosti jsou níže.


VELIKONOCE

Jako každý rok jsme společně oslavili Svátky Smrti a Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista

Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem nám pomáhali ve farnosti k tomu abychom prožili krásu velikonočních slavností, t.j. těm, kteří se podíleli na úklidu, výzdobě kostela, zvláště květinové výzdobě, přípravě bohoslužby, hraní a zpívání, službě u oltáře, přípravě liturgie a velikonočního ohně, prostě všem, kdo se jakkoliv zapojili do příprav i slavení velikonoční liturgie.

Máte-li fotografie, prosím, zašlete mi je, abych je mohl zveřejnit. Děkuji vám!


Dívčí pěvecký sbor z Bautzen a Alikvotní sbor Spektrum

V sobotu 16.3. v 16.00 nás navštívili společně Dívčí pěvecký sbor z Bautzen a Alikvotní sbor Spektrum. Návštěvu i koncert (vstupné dobrovolné) zorganizovala Unie českých pěveckých sborů.


Postní duchovní obnova 24.2.2024

V sobotu 24.2. dopoledne od 9:00 se v zázemí kostela sv. Prokopa farní konala Postní rekolekce (duchovní cvičení), kterou vedl JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek. Při adoraci a při Mši sv. nás hudebně doprovázela skupina Kecharitomene. Rekolekce byla zakončena společnou Mší sv. ve 12:00 a následným společným posezením u oběda. Sešlo se okolo 21ti účastníků, někteří přišli dříve, někteří později, na společnou Mši sv. a na společný oběd nás již bylo méně.

Fotografie jsou ze Mše sv. a ze společného oběda.


Udílení svátosti nemocných 11.2.2024

V neděli 11.2. na obou Mších svatých (10:30 i 18:00) byla po kázání udílena svátost nemocných pro všechny přítomné nemocné. Každý z nich také dostal od farníků symbolický dárek. Děkujeme těm kdo dárky připravili a rozdávali.

Tříkrálový koncert ZŠ Školní

Ve středu 10.1.2024 byl v odpoledních hodinách v našem kostele Tříkrálový koncert ZŠ Školní, která sousedí přímo s naším kostelem. Při koncertě žáci vybírali na Tříkrálovou sbírku České katolické charity do  kasiček které jsme obdrželi přímo od České katolické charity a zase zapečetěné na Charitu vrátili. Podle zprávy pana Antonína Zajíčka, koordinátora Tříkrálové sbírky České katolické charity se do tří kasiček v kostele v Braníku vybralo celkem 14 460,- Kč, které by po vyřízení formalit měly být rozděleny (po schválení tohoto plánu farnosti komisí Tříkrálové sbírky České katolické charity) na zaplacení obědů pro sociálně potřebné žáky v branické ZŠ Školní.

Fotogalerie z koncertu jsou zde: https://www.zsskolni.cz/skolni-rok/fotogalerie/nggallery/fotogalerie/trikralovy-koncert-2024/page/1

Všem dárcům mnohokrát děkujeme! Pán Bůh Vám to zaplať!


Živý betlém 24.12. 2023

Živý betlém s živými ovečkami byl na zahradě u kostela v Braníku v neděli 24.12. od 14:00 do 15:30. Od 14:00 se mohli všichni příchozí v "betlémě" a nebo u oveček vyfotit v kostýmech pastýřů, tří králů, Panny Marie a sv. Josefa. Od 15:00 byl statický "Živý betlém" ve kterém farníci v kostýmech představili sv. Rodinu s živým Ježíškem, pastýře, tři krále a tentokrát i anděla. K tomu všemu nám hráli vánoční koledy, které pro nás připravila Marcelka v roli diskžokeje. Na závěr, před bohoslužbou v 16:00 se mohli ještě další zájemci obléci do připravených kostýmů a nechat se ještě vyfotit v betlémě. Fotky jsou níže (fotky oveček jsou z minulého roku, fotky z tohoto roku nemám).

Prosím o fotky oveček z živého betléma, abych je mohl zveřejnit!


Předvánoční úklid a výzdoba kostela

23.12.2023 se v našem kostele sv. Prokopa proběhla farní brigáda, kvůli potřebě úklidu, kvůli přípravě a výzdobě kostela na Vánoce. Zdobily se stromky, ozdobil se hlavní oltář, obětní stůl, ambon, paškál u křtitelnice i oltář naproti Branickému betlému; zavěsily se lampy s led světly pod sochy sv. Prokopa a Vltavské Madony. Vysavačem se vysál presbytář, sakristie, uklidila se místnost za sakristií; byly srovnány, uklizeny a vysáty vysavačem byly sedačky pro ministranty, ve kterých se ukládají vánoční věci, připravily se kostýmy a dekorace na Živý betlém (snesly se z půdy jesličky, betlémská hvězda a obrázky na překližce - oslíka, oveček i kravičky), otřely se hadrem lavice, srovnaly kancionály v lavicích a vše se uklidilo. (Branický betlém a stromky u něho postavil pan Král už dříve a také stromek u oltáře připravili brigádníci již dříve). Výsledek můžete vidět na následujících fotkách. Všichni farníci jsou zváni i na další společné brigády ve farnosti.

Jarní zeleň okolo svatostánku spolu s květinami zdůrazňuje, že Ježíš je výhonek (nebo květ; hebrejsky "nécer" viz Iz. 11,1 a 60,21) předpovězený proroky, který dává ze sebe skrze křest vyrůst tisícům nových výhonků (květů) (ty jsou symbolicky okolo Něho). Šišky ve sklenicích jsou vlastně také květy, které na jaře vydají svá semenaze kterých budou nové výhonky; hvězdy ve sklenicích ukazují na člověka a na lidi, kteří jsou těmito květy (výhonky) vzešlými z biblického "výhonku", kterým je sám Ježíš a současně poukazují na Betlémskou hvězdu, která přivedla mudrce do Betléma.


Adventní koncert ZUŠ Voborského 9.12.

9.12.2023 se v našem kostele v 15:00 uskutečnil Adventní koncert dětí, učitelů, zpěváků a hudebníků z Branické ZUŠ Voborského.

Krásné hraní i zpěv přivítaly v našem kostele mnoho lidí, včetně našich farníků.


Adventní rekolekce 2023

V sobotu 9.12. byla od 10:00 do 13:00 adventní rekolekce (duchovní cvičení), kterou vedl P. Mgr. MUDr. Jiří Korda, v současné době farář Římskokatolické farnosti Zruč nad Sázavou, který dříve působil na farnosti Praha - Lhotka. Téma rekolekce bylo: Apokalypsa (kniha Zjevení apoštola Jana). Rekolekce byla zakončena Mší sv. v cca 12:00.


Farní Mikuláš a svěcení adventních věnců

V neděli 3.12. byla první adventní neděle, při níž jsme světili přinesené adventní věnce.

Po Mši sv. přišel za dětmi symblicky "svatý Mikuláš".


Koncert malých houslistů školy "Suzuki"

V pátek 20.10. a v úterý 21.11.2023 od 15:30 byly v našem kostele dva koncerty malých houslistů školy Suzuki pod vedením pana Sládka. Zážitek to byl úžasný, člověk by nevěřil co ti malí houslisté dokáží samostatně zahrát. Na závěr vždy zahráli i všichni společně.


Dušičky - modlitby za zemřelé na Branickém hřbitově

V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé 2.11. se na Branickém hřbitově odpoledne v 16:00 modlíme za zemřelé.

Po společných modlitbách za zemřelé se světí hroby zesnulých příbuzných přítomných farníků a ostatních, kteří mají zájem posvětit své hroby.


Branické posvícení

V neděli 17.9.2023 při Mši sv. v 10:30. jsme oslavili 122 výročí posvěcení našeho chrámu sv. Prokopa v Braníku. Po Mši sv. následovalo svěcení zahradního domku na zahradní nářadí, aby se uvolnily prostory v kostele a v zázemí kostela, kde bylo nářadí pro údržbu a úklid zahrady dosud skladováno. Za zaplacení domku děkujeme nejmenovanému dárci, za jeho výběr a sestavení do funkční polohy děkujeme panu Andrejovi a panu Jiřímu Královi a mnoha dalším pomocníkům. Po slavnosti byla jako obvykle možnost vzájemných setkání a popovídání si s občerstvením pro farníky, dobrodince i pro příznivce kostela sv. Prokopa a poutníky. Pro děti byl připraven nafukovací "skákací hrad" a další hry. Zaplať Pán Bůh všem dobrodincům, všem kteří se podíleli na úklidu kostela a zahrady, díky za zapůjčení zahradního grilu, sedacích souprav, stanů, díky zpěvákům, hudebníkům, ministrantům i všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravách slavnosti. Máte-li fotografie, pošlete mi je prosím, abych je zde mohl zveřejnit. DěkujiKostel sv. Ludmily a kostel sv. Kateřiny
Kostel sv. Ludmily a kostel sv. Kateřiny

Pouť na Tetín

Každý rok jedeme na farní výlet - pouť na Tetín (okolo 16.9. výročí smrti sv. Ludmily). Naposledy v sobotu 16.9.2023 byla Mše sv. s panem biskupem Malým byla v 11 hod. V roce 2021 zde byla sloužena mše svatá českými a moravskými biskupy a papežským legátem kardinálen Schönbornem. Prohlédli jsme si místa kde žila a zemřela sv. Ludmila a to, co se z její doby dochovalo dodnes. Po Mši sv. a prohlídce posvátných míst, hradiště i hradu Tetín, byl zábavný program pro děti - zahrnující návštěvu Tetínského vodopádu a Tetínské jeskyně. Bohatý odpolední program zajišťuje také místní farnost, obec Tetín a různá sdružení. Fotografie jsou jak z roku 2023, tak i z dřívějších let. Máte-li další fotografie, pošlete mi je prosím, abych je zde mohl zveřejnit. Děkuji


Poutní výlet do Staré Boleslavi

Okolo 15.8. (v sobotu nebo v neděli, naposledy 12.8.2023) se koná poutní výlet pro zájemce do Staré Boleslavi. Prohlédli jsme si Mariánský reliéf spojovaný se sv. Metodějem (je vyrobeno z materiálu zvaného "Korintská měď" - dovoz z Byzantské říše), sv. Ludmilou, sv. Václavem a bl. Podivenem - tzv. Staroboleslavské Paládium (ochranný obraz) Země České a kostel Nanebevzetí Panny Marie (následující den zde byla pouť). Dále jsme si prohlédli kostel sv. Václava a kryptu sv. Kosmy a Damiána s mučedništěm sv. Václava, s místem původního hrobu sv. Václava a se zvoničkou (podle archeologů, kteří zde dělali vykopávky na konci 70 a začátku 80 let se jedná o zbytek původní zvoničky u kostela) - kde podle legendy zvonil kněz na "jitřní" ale dostal příkaz uzavřít kostel, takže sv. Václav šel do kostela na Mši sv., ale nedostal se tam. Také se zde nachází křestní kaple sv. Ludmily - místo jejího křtu (křestní pramen, zmiňovaný v legendách, byl pod kaplí skutečně objeven při vykopávkách a je nyní zakreslen v hydrologické mapě České republiky). Také jsme viděli Kříž s korpusem (tělem Ježíše Krista), který se, podle popisu stvrzeného podpisy více než 20ti očitých svědků (vyšetřovala Pražská konzistoř), za třicetileté války pohyboval a otevíral a zavíral oči. Nakonec jsme se podívali do kostela bl. Podivena (jediný kostel na celém světě, který je zasvěcený tomuto světci) - místo umučení bl. Podivena, věrného sluhy sv. Václava.

Obrázky z farních poutí do Staré Boleslavi jsou z dřívějších letech.


Farní pouť do Sázavského kláštera

V sobotu 8.7.2023 byl farní výlet - pouť do Sázavského kláštera. Mše sv. v poutním kostele sv. Prokopa na Sázavě byla v 11 hod. Vyrazili jsme od kostela sv. Prokopa v Braníku auty do Sázavy nad Sázavou. Někteří jeli autobusem ze stanice Praha - Háje linkou č. 382 (do zastávky "Sázava, Klášterní") Viděli jsme: kapli sv. Prokopa a zbytky bývalé poustevny - jeskyně u Svatoprokopské studánky, Prokopův koflík z ořešákového dřeva, v kterém podal vodu ze studánky knížeti Oldřichovi (než ji kníže donesl k ústům, změnila se ve výborné víno), lžičku sv. Prokopa z javorového dřeva, dvojité gotické točité schodiště do jeskyně - krypty kostela, Svatoprokopský klášter se zbytky kostela postaveného v 11 století ve východním stylu (na Západě se nikde jinde nenachází), kapitulní síň s dvěma (celkem jsou čtyři) mimořádnými freskami gotických madon (Panna Maria v požehnaném stavu a P. Maria s odrostlejším Ježíškem, která se také nikde jinde ve střední Evropě nenachází) a spoustu dalších zajímavých míst a věcí.
Na zpáteční cestě domů jsme navštívili kostel ve Stříbrné Skalici a románský kostel svatého Jakuba Většího ve v lokalitě zaniklé obce zvané Rovná. Jedná se o románský kostel z poloviny 12. století s dochovanými románskými freskami z 12. a 13. století a kamennými reliéfy se zvířecími motivy, pocházejícími z 12. století. Je chráněn jako kulturní památka.

Na další společné farní výlety jsou všichni srdečně zváni!


NOC KOSTELŮ

V pátek 2.6.2023 od 17 do 22 hodin se konala Noc kostelů s výkladem o historii a prohlídkou kostela a věže kostela se zvony. Následovaly 2 koncerty: Duo semplice a Pražská 4ka. Po závěrečném ztišení bylo svátostné požehnání farnosti, poutníkům a celé obci Braník.

Díky všem, kdo se podíleli na organizaci i účinkujícím!


Křty a první svaté přijímání na Bílou sobotu

Na Bílou sobotu 2023 byli v našem kostele pokřtěni Michal (který byl i biřmován) a Vítek. Také Saša byl společně s nimi u svého prvního svatého přijímání. Pán Ježíš tak přišel poprvé k těmto našim bratřím ve svém Těle a ve své Krvi.

Děkuji Všem, kteří se podíleli na organizaci slavnosti!


Hromadné udílení svátosti nemocných

se v našem kostele konalo v neděli po svátku P. Marie Lurdské (11.2)


Tříkrálový koncert Branické školy

se uskutečnil v našem kostele 10.2.2023. Fotky a animaci z něj si můžete prohlédnout na: https://www.zsskolni.cz/skolni-rok/fotogalerie/nggallery/fotogalerie/trikralovy-koncert-2023


Promítání obrázků z návštěvy Prisciliných katakomb v Římě

se konalo v neděli po raní Mši sv. 15.1.2023. V katakombách se nalézají nejstarší křesťanké malby (fresky) v Římě. Je zde nejstarší obraz Panny Marie s Ježíškem a nejstarší obraz klanění Tří králů (Capella Greca).


Živý Betlém 2022

24.12. na Štědrý den byl v Braníku u kostela "Živý betlém", tentokrát i s živými ovečkami.


Mikuláš

zavítal mezi děti po Mši sv. v neděli 4.12.2022.


Adventní koncert


Promítání obrázků a videa z návštěvy vykopávek starověké Ostie u Říma

se konalo v neděli 27.11.2022 po Mši sv. Starověká Ostie (Ostia Antika) byla strategickým Římským obchodním přístavem. Založil ji, pravděpodobně v sedmém století př. n. l., Anco Marzio, čtvrtý římský král, poblíž solných pánví, které byly u ústí Tibery, která zde končila v moři. Ostium v latině znamená ústí řeky. Původní sídliště ze čtvrtého století př. n. l. bylo později upraveno na castrum, tedy pevnost chráněnou mohutnými tufovitými zdmi. Následným rozšířením hradeb, byla vymezena městská oblast, veliká padesát hektarů.

V devatenáctém století začaly na příkaz papeže Pia VII. vykopávky archeologické oblasti Ostium, které přinesly na světlo svědectví o době, na kterou všichni zapomněli. Podařilo se tak odhalit vzrušující objevy, které i dnes pokračují, protože vykopávky dosud neskončily.

Návštěva Ostie byla s doktorandy KTF UK.


Výlet na horu Blaník

V neděli 10.7.2022 odpoledne jsme navštívili horu Blaník. Stejný výlet se odehrál i 18.7.2021.

Na obrázcích vidíte postupně: kamený oltář na hoře Blaník, kde se příležitostně slouží Mše sv., rozhlednu, Blanický hrad (zbytky), Veřejovou skálu pod Blanickým hradem (s veřejemi vpravo), Veřeje s Veřejovým kamenem, "Kopyto sv. Václava" vysoko na skalním ochozu na hoře Blaník - plné vody (jedná se o původní název, jak ho nazývali ministranti a místní lidé v době působení P. Jana Paty ve Vlašimi; jak jsme zjistili, bylo "moderně" přejmenováno). Na cestě byly i lesní maliny (zdarma u cesty).Vánoce 2019

Vánoční období u nás v kostele začalo přípravou stromků, následně i tradičního Betléma. Kostel byl krásně uklizen a připraven. Již o 4. adventní neděli bylo k dispozici Betlémské světlo tak, aby si jej mohli lidé odnášet do svých domovů. Ozdobení hlavního stromku proběhlo v úterý 24.12. ráno po modlitebním společenství mužů.

Na Štedrý den bylo připraveno "Vánoční zpívání" od 15:30, kdy farní schóla spolu se všemi příchozími oslavila zpěvem vánočních koled narození Spasitele a od 16:00 se konala půlnoční vigilie zaměřena na děti. Dospělí se pak účastnili půlnoční mše svaté přesně o půlnoci.

První svátek vánoční jsme se již všichni sešli s radostnou náladou při ranni mši svaté, oběd jsme prožili se svými rodinami a odpoledne byl kostel otevřen pro možnost nahlédnout na branický Betlém, poklonit se narozenému Ježíškovi a strávit s ním pár radostných chvil.

Náš kostel byl byl součástí programů www.krestanskevanoce.cz (organizováno Pražským arcibiskupstvím) a www.betlemskesvetlo.cz (orgnizováno Skauty ČR).

Zde přikládme zprávu o prožití Vánoc a vánoční atmosféry v naší farnosti od jedné z našich farnic. Moc děkujeme - vážíme si toho.


Chtěla by se s Vámi podělit o dva krásné zážitky z vánočních svátků v letošním roce a zároveň Vám všem poděkovat, neboť i Vy máte neoddělitelný podíl na této kráse.

Byl pro mě velmi krásný a jemný zážitek po dětské Svaté mši pobývat v kostele a pozorovat Vás v kostele, kde se vytvořilo několik spontánní skupinek a vzájemně jste si předávali dárky nebo si mezi sebou povídali po kostele, který byl již částečně pozhasínaný. Cítila jsem, že už nás nepojít blízkost pouze nějakého sakrálního prostoru, ale přátelství a hlubší lidský zájem jeden o druhého. Říkala jsem si: "Jak je to krásné, když si lidé povídají v nejbližší blízkosti Pána Ježíše". Uvědomila jsem si, že v našem farním společenství panuje rodinná atmosféra, vyřazující klid a pohodu.

Další krásný zážitek bylo pro mě, když jsem si sama donesla domů betlémské světlo. Sice se mi to podařilo až na druhý pokus, protože když jsem nesla betlémské světlo na Štědrý den, jela jsem v dešti příliš rychle a světlo mi zhaslo během cesty. Proto jsem to druhý den ráno (25. prosince) zkusila znovu a podařilo se mi ho dovézt domů. Betlémské světlo svítilo celý den a byl to pro mě nezapomenutelný zážitek, že jsem se mohla při něm modlit Korunku Božího milosrdenství i s novelou za celé lidstvo, radostný růženec a modlitbu vlastními slovy. Bylo mi líto světlo sfouknout, proto jsem nechala svíčku hořet a byla jsem v tichu až do večera, než jsem šla spát.

A v této souvislosti musím také poděkovat nejen Vám, ale také otci Janovi, protože otec Jan má velký podíl na tomto jemném klidu a hedvábné pohodě v našem farním společenství. Též bych otci Janovi chtěla poděkovat za to, že naše farnost duchovně nestrádá. Jak tento nabízený potenciál každý z nás využívá a bude ještě využívat, to již záleží na nás samotných.

S úctou.

Laura Bobůrková


Branické posvícení 2019 - zpráva z akce

V neděli 22. září proběhla oslava 118. výročí posvěcení kostela sv. Prokopa v Praze - Braníku.

Mši svatou sloužil Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. Pan biskup ve své kázání připomněl, co je důležité pro fungování farnosti a co je posláním farnosti jako údu církve. Základním východiskem fungování farnosti je její jednota - nejenom mezi farníky, ale také jednota mezi knězem a farníky, kteří mají společnou touhu sloužit. Farnost má mít v dnešní době a tomto místě především misijní náboj. Jsme obklopeni lidmi, kteří hledají i věří, ale často nemají hlubší vztah s Kristem. Do tohoto vztahu bychom je měli zvát. Nedílnou součástí života křesťana je také podílet se na finančním fungování farnosti a církve včetně jejího misijního díla. Každá farnost je součástí jedné, svaté, apoštolské církve. Proto je nutné zajímat se o dění v církvi po celém světě, zkoumat slova papeže Františka např. prostřednictvím www.radiovaticana.cz. Křesťané by se také měli vzdělávat denním čtením Písma a posvěcovat svůj život pravidelnou modlitbou. Jen tak můžeme budovat náš věčný domov v Kristu, upevňovat náš vztah s Kristem, mít s Kristem živý vztah a být jeho učedníkem.

Po mši svaté bylo připraveno pohoštění na farní zahradě jehož součástí bylo grilování ale také pochoutky připravené pilnými farnicemi. Farníci i hosté si tak mohli ve stínu postaveného stanu popovídat, přiblížit se jeden druhému a podělit se o své prázdninové zážitky. Děti využily zázemí dětského domečku a pískoviště, odpoledne sledovaly příběh o králi Davidovi v přístavbě kostela.

Ve 14 hodin začal benefiční houslový koncert s názvem Anděl houslí od umělce Václava Návrata, který zahrál houslové party známých barokních skladatelů i svou vlastní tvorbu. Vše doprovodil milým slovem, kdy hovořil o souvislostech houslového umění a doby vzniku skladeb.

Před svým odjezdem požehnal pan biskup Radkovský nově založenou vinici sv. Prokopa na svahu, který je součástí farní zahrady.


Branický Prokopák 2019 - zpráva z akce

V neděli 9.6.2019 se konala již tradiční oslava farnosti a farníků. Slavilo se také první svaté přijímání dětí od nás z farnosti, kterých bylo plno.

Den začal přípravami na zahradě, kdy se stavěl stan, připravovaly stoly, chystaly se chlebíčky a další dobroty. Poté se ještě v rychlosti rozcvičila schola na mši svatou. Kostel byl plný a radostný. Po skončení mše sv. se všichni přesunuli na zahradu, kde se nabízely středoevropské speciliaty - halušky, guláš, zelňačka, speciality z grilu, točené pivo, studené mísy slané i sladké. Všichni se posilnili do sytosti. Dospělí farníci našli své místo u stolů pod stany a pro ty malé, byl připraven zábavný program - různé hry a soutěže. Následně bylo připraveno loutkové divadlo skupiny Loutky bez hranic pod názvem "Příběhy malé Lupitiny González". Po skončení divadla děti zabavil otec Jan. Dospělí si mezitím vesele povídali a zpívaly se i táborákové písničky. Kolem páté se začalo uklízet a v šest hodin se dojedla poslední klobása a šlo se. Fotografie zde ve fotogalerii.

Všem pomocníkům a přispěvatelům ze srdce děkujeme a těšíme se na Branické posvícení, které se bude konat v neděli 22.9.2019.


Živý Betlém 2018 - zpráva

V neděli 23.12. od 16 hodin v našem kostele již tradičně proběhl Živý Betlém - divadelní ztvárnění příběhu narození Páně v podání dětí a rodičů z branické farnosti. Tentokrát byl koncept mírně humorný a snažil se imitovat pracovní poradu, kde je tématem nic menšího než spása lidí :-)

Příběh ztvárnil Zvěstování Panně Marii archandělem Gabrielem, cestu do Betléma, přicházení pastýřů a také příchod Tří králů. Jednotlivá dějství byla proložena písněmi a bezprostředně po skončení představení se ještě zpívaly koledy za doprovodu kláves, kytary a dvou fléten.

Před vchodem do kostela na zahradě bylo připraveno i malé pohoštění s cukrovím a svařeným vínem. Byla zde také příležitost na příjemné popovídání.

Všem pořadatelům srdečně děkujeme a těšíme se na další akce, o kterých zde budeme informovat.

Fotografie budou co nejdříve uvedeny ve fotogalerii.


Adventní duchovní obnova 2018 - zpráva

V sobotu 8. 12. 2018 v naší farnosti proběhla Adventní duchovní obnova. Duchovním tématem této rekolekce bylo "Panna Maria v Církvi". Rekolekci vedl P. Ing. Viktor Frýdl z Mukařova. Ke zpovídání byl k dispozici i P. Karol Laburda.

Po přednášce byl prostor k přistoupení ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. Poté následovala Mše svatá. Kromě stravy duchovní byla našimi farnicemi připravena i strava tělesná a to hovězí polévka a řízky s bramborovým salátem.

Všem organizátorům ze srdce děkujeme. Na postní dobu bude připravena další duchovní obnova.


Svatomartinská farní brigáda - zpráva

Ráno 10.11. 2018 v 10 hodin jsme se sešli v hojném počtu na zahradě kostela k farní brigádě. Od rána se sešli především mladé rodiny a děti, kterých po zahradě běhalo požehnaně. Pomáhalo ale i pár zasloužilých farníků. V průběhu dne dorazil i otec Jan a také se chopil hrábí.

Jedna skupina byla venku a hrabala listí na trávě, čistila střechu přístavby nebo zametala chodníky a schody před kostelem. Druhá skupina se činila uvnitř kostela, kde se měnily žárovky, vymetaly se pavučiny, oprašovaly se sochy, luxovalo se a měnily se žárovky. Po poledni jsme zasedli k připravenému teplému obědu - zelná polévka, buřtguláš a domácí sekaná. Poté se děti vrhly na tematickou hru o sv.Martinu a dospělí vypili kávu, zhodnotili situaci a pokračovali v hrabání listí. Po dokončení dětské hry se začala nacvičovat hra k živému Betlému.

Okolo čtvrté hodiny se unavení brigádníci začali pomalu vytrácet se zaslouženým pocitem dobře vykonané práce. Další brigáda nás čeká před Vánoci, kdy budeme připravovat jesličky a vánoční výzdobu.

Všem účastníkům děkujeme za pomoc.

"Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří"


Podzimní farní výlet

Odpoledne 13.10.2018 jsme se sešli na stanici metra Chodov, i když s menšími logistickými problémy, vyrazili jsme poté pěšky směrem Kunratický les. Počasí nám opravdu přálo, bylo krásné babí léto, teplo a nebe bez mráčku. Po cestě jsme navštívili "lesní bar", který byl ale momentálně trošku mimo provoz z důvodu odstěhování místního "barmana". Po cestě si někteří účastníci oběhli i nějaké "kešky". Dál naše vycházka pokračovala okolo jezírka, které nemá přítok, ale vyschnout se mu nechce. Dozajista ještě původní středověká cesta směrem k Novému hrádku nás vedla nejprve přes původní obléhací valy husitů, poté jsme překonali obranné valy hradu, které překonaly děti s vítězným rykem. Po cestě jsme pak pokračovali přes nově vystavený most a už jsme byly za branami hradu. Hrad jsme si důkladně prošli a ověřili jsme si pohledem, jak náročná je Velká kunratická. Směrem dolu jsme vydali ke Kunratickému potoku a jeho proud nás dovedl (se zastávkou pro "kešku") až k hostinci jménem Na tý louce zelený, kde jsme se občerstvili, navštívili místní mikrozoo a děti se povozily na malém vláčku. Naše další kroky vedly dále po proudu až k rybníku Labuť. Celá vycházka nám trvala déle než, jsme předpokládali a proto jsme se zde už jen seznámili se zbytkem viaduktu původní vlakové trasy. Prozkoumání dochovaného můstku a zbytku náspu na nás čeká buď příště nebo každý na vlastní pěst.

Všem účastníkům děkujeme za účast a zejména organizátoru Pavlu Duchanovi.

Turistice zdar! :-)


Branické posvícení a rozloučení s otcem Řehořem

V neděli 23.9.2018 jsme u nás v kostele prožili Branické posvícení k 117.výročí zasvěcení kostela sv. Prokopovi (22.9.1901). Zároveň jsme se rozloučili s otcem Řehořem a s působením bratří Mariánů v naší farnosti. Mše sv. začala průvodem s celkem jedenácti ministranty. Na začátku mše sv. byla posvěcena korunka naší Vltavské Madony. Bezprostředně po ohláškách se otec Řehoř rozloučil se svými farníky a poděkoval za přijetí a čas strávený v naší farnosti a za všechny hezké chvíle, které jsme společně mohli prožít. Za farníky s poděkováním přišel pan Král a jménem všech farníků poděkoval za působení otce Řehoře a Mariánů v naší farnosti. Jak to k panu Králi patří, okořenil své rozloučení vtipem.

Po mši sv. bylo připravené pohoštění na zahradě kostela, kde se nabízela zelňačka, grilované maso, pečené speciality našich farnic a teplý čaj s kávou. Občas nás osvěžila malá přeháňka, ale prožili jsme krásný čas plný rozhovorů, úsměvů a dobré nálady. Všem dobrodincům vřelé díky a otci Řehořovi mnoho Božího požehnání na jeho novém působišti.

Již se těšíme na plánovanou podzimní brigádu :-)

p.s. fotografie budete moci shlédnout za nedlouho ve fotogalerii mezi ostatními


Požehnání školních tašek, aneb mše na začátek školního roku


Při mši pro děti se bude hrát na kytaru a klávesy.

Budeme zpívat ze zpěvníku Koinonia tyto písně:

Úvod (34. Nyní pokloňme se před králem), 

Před evangeliem (43. Naplňuj mě Duchem svým), 

Přinášení darů (13a. Požehnaný jsi Bože), 

Přijímání (115. Hospodine Pane náš a 179. Můj Králi), 

Závěr (18. Chvalte služebníci).

Budeme se těšit :-)

Branický Prokopák 2018

V neděli 24.6.2018 se konala poutní mše sv. a následné farní setkání k příležitosti svátku svatého Prokopa - patrona naší farnosti. Setkání započalo společným obědem, kdy bylo možné ochutnat z národních specialit některých našich sousedních států. Nabízel se český guláš a slovenské halušky. A z polských jídel bylo možné si vybrat plněné papriky a tzv.bigos - specialitu našeho pana faráře, po kterém se zaprášilo během chvíle. Protože padalo mnoho dotazů, o co se jedná, přikládám odkaz na recept: Bigos (Kluci v akci - Česká televize) 

Po obědě byla chvilka klidu na vytrávení a již od 13 hodin následovalo loutkové divadlo "Cesta na horu Říp", které bylo původně plánované zejména pro děti, ale k příjemnému překvapení organizátorů zaujalo i velkou část dospělých. Před i po divadelním představení byly organizovány hry pro děti. Dospělí si mohli v klidu vypít kávu a odpoledne okolo třetí hodiny se ke slovu dostala i kytara a zazněly písničky notoricky známé i ty zcela neznámé. K hudbě se poté připojilo i piánko.

Okolo 18.hodiny se již začalo balit vybavení a za nedlouho bylo vše uklizeno.

Ze srdce děkujeme všem organizátorům a také všem farníkům a přátelům farnosti za donešení svých dobrot a také všem za hojnou účast. Věříme že tak krásná sešlost se bude zase brzy opakovat.

Ještě jednou ze srdce díky.

p.s Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.

Farní výlet

V sobotu 12.5.2018 jsme se zejména rodiny s dětmi vydali na plánovaný výlet do Malé Chuchle. Vyšli jsme od našeho kostela hned po ránu, abychom zvládli náročný program. Nejprve jsme prošli Braníkem až k Branickému mostu - Mostu inteligence. Ten jsme přešli a na jeho konci jsme železniční násyp překonali po prudší vyšlapané pěšině a už jsme byli za vodou. Poté jsme prošli Malou Chuchlí až do jejího centra - na malé náměstíčko vedle kostela Narození Panny Marie. Zde jsme začali hrát první hry, kterých se účastnily děti a nakonec i dospělí. Další cesta do kopce nás vedla prudkým údolím k rybníku na náhon bývalého mlýna a dále vzhůru nejprve k Mariánskému pramenu a poté i ke jeskyňce s kapličkou Panny Marie. Zde jsme odstartovali hru "na pašeráky", a šli jsme dál vzhůru. Některým pašerákům (dospělým) se podařilo propašovat do další zástavky přes ostražité celníky (naše ratolesti) skoro vše a některým nic. Jako nejlepší pašerák se vyznamenal otec Řehoř. Touto zastávkou byla malé lesní zoo, kde jsme se mohli kouknout na jeleny, muflony, ale i tchoře, bažanty a další lesní zvířátka. Děti ocenily rozlehlé hřiště a rodiče bufet. Zde se k nám připojili i zdatní cyklisté Vránovi. Po osvěžení jsme pokračovali širokou stezkou okolo romantického hřbitova ke kostelu sv.Jana Nepomuckého. Za kostelem na krásné vyhlídce jsme se vyfotografovali, rozhlédli se do dáli a vyrazili tentokrát již na cestu dolů. Bylo vidět na, že tato cesta dolů je nejspíše již velmi starou poutnickou stezkou. Byla také lemována místy ještě viditelnou avšak zanedbanou křížovou cestou. Po cestě dolů se opět hrály hry, při kterých děti zkonzumovaly poslední kilo sladkostí. Dole jsme počkali na autobus, kde si děti krátily čas pozorováním koní ve výběhu přiléhajícímu k závodišti ve Velké Chuchli. Odtud jsme autobusem dojeli až na Lihovar, kde jsme neplánovaně obohatili výlet i o plavbu přívozem na protější břeh Vltavy na Veslařský ostrov. To nám sice zpáteční cestu trošku prodloužilo, ale ten vítr ve vlasech za to stál. Cestou tramvají jsme se pomalu vytratili a výlet tak ukončili.

Všem účastníků díky a budoucím výletům zdar!  

P.s. více fotografií naleznete ve Fotogalerii.

Návštěva skautů

V neděli 8.4.2018 při mši svaté pro děti nás navštívili skauti Evropy. Pomáhali během liturgie a připravili program pro děti i po ní. Nejprve hráli hru na obíhání pyramidy z klacků, poté hráli na ponorky a další hry, kde se kladl důraz na týmovost a spolupráci. Na zahradě kostela dále postavili svůj velký avšak skladný stan, který s sebou nosí na výpravy a také "lesní stůl" jako ukázku jedné z mnoha staveb, které si staví na táborech. Během programu venku pro děti probíhala v přístavbě prezentace historie skautů Evropy, jejich činností a fungování. Program pro děti byl tak zajímavý, že se některým ani nechtělo domů :-)

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Pokud Vás nebo Vaše děti zaujala tato akce, mohou se přijít podívat i na další akci tentokrát na vodě, která proběhne 1.5.2018 od 9:30 na břehu Vltavy vedle autocampu Kotva. Pro případné další informace o akci nebo o členství ve skautu můžete použít telefon 776 612 636 (Karel Stolejda ml.).