Křížová cesta, Srdce Ježíšovo

01.11.2020

Křížová cesta -  Modlitba s trpícím Kristem

Autor textu pater Edward Staniek

Úvod

Pane Ježíši, chceme spolu s Tebou projít křížovou cestu a zaposlouchat se do posledních úderů Tvého Srdce. Zjev nám svou lásku a ukaž nám, jakým způsobem přímá svět srdce, které je podobné Tvému Srdci. Jsme Tvými učedníky. Musíme si být vědomi toho, že tak, jako svět zacházel s Tebou, tak bude zacházet i s námi.

I. Zavržené Srdce 

Pane, Tvé Srdce se nehodí do tohoto světa. Nejdrahocennější Srdce svět zavrhl. A co více, své srdce je pro lidi tohoto světa nevýhodné, a nebezpečné, proto musí být zničeno. Rozsudek už byl vynesen. Pane, natolik jsme Tvými učedníky, dříve nebo později zakoušíme, že jsme světem zavrženi. Budeme pro něho nepotřební a znevýhodnění. Pomoz nám přijmout zadržení.

Zavržené Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

II. Potupené Srdce

Nejen zavržené, ale potutelné hanbou zločince. Pane, když tento svět ničí, tak ničí dokonale, úplně. Měl jsi dobrou pověst, nyní jsi prohlášen za zločince. Budeš zavěšen na šibenici spolu s lotry. Nám mnoho záleží na našem dobrém jménu. Někdy stačí jedno kritické slovo na naši adresu a budeme se ospravedlňovat celé hodiny. Zapomínáme, že jsme učedníky Mistra, kterého připočetli ke zločincům.

Potupené Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

III. Pokorné Srdce

Největší klenot, který svět měl, leží v prachu cesty a nikdo si nevšiml jeho hodnoty. Srdce Boha - Srdce pokorné! Tak často trpíme proto, že nás nedocenili. Nedokážeme přijmout ani nejmenší pokoření, ponížení, nepovšimnutí. Jak často jsme pyšnými učedníky pokorného Mistra.

Pokorné Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

IV. Srdce Syna a Srdce Matky

Dvě srdce bijící shodným rytmem zpívající Bohu chvály. Srdce spojená vzájemnou láskou, Srdce syna a Srdce Matky. Sjednoť, Pane, naše srdce vztahy plnými vzájemné lásky, aby lidé viděli naše skutky a poznali, že jsme Tvými učedníky.

Milující Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

V. Dobré Srdce 

Dobrá srdce si vždy vzájemně pomáhají, aby žádné z nich nezůstalo ležet na cestě. Dobrá srdceumí nejen pomoci,ale umí také pomoc přijmout. Pane, Tvé Srdce nás učí velkému umění. Učí nás využít pomoc druhého tehdy, když je břemene našeho kříže příliš těžké.

Dobré Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

VI. Vděčné Srdce 

Pozorné srdce Veroniky si všimlo utrpení a spěchalo s pomocí. Tebe Pane, který jsi přišel na zem zapálit oheň, způsobilo toho setkání velkou radost. Odklopovala Tě srdce studená. Tím více si zasloužilo projev Tvé vděčností hořící srdce Veroniky. Nauč nás, Pane, vděčnosti za každý projev lidské dobroty.

Vděčné Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

VII. Srdce tiché

 Pane, znovu ležíš na zemi a nekřičíš. Působí Ti velkou křivdu, ale marně bychom napínali sluch, neuslyšeli bychom žádné slovo stížnosti. Mlčíš, Tvé mlčení nám říká: "Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorným Srdcem.

Tiché Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

VIII. Napomínající Srdce

Pane, očí vidí, to, co se projevuje navenek, ale srdce hledí na to, co je v hloubce. Ono vidí, která srdce jsou živá a která jsou jakoby vyschlá. Ženy hleděly na Tebe svýma zaslzenýma očima. Viděly Tvou únavu a utrpení. Ty se na ně díváš svým Srdcem a napomínáš je, aby po zachraňovaly svá srdce a srdce svých dětí. Nauč nás, Pane, dívat se na lidi srdcem a srdcem je napomínat.

Napomínající Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

IX. Utrápené Srdce

Pane, na cestě svého života jsi zakusil bolest utrápeného srdce. Jedním z prvních znamení velkého utrpení je bolest srdce. Nikdo si v Tvém okolí této bolesti neváží. Nikdo se nestará o Tebe, a i kdyby Ti někdo z blízkých chtěl pomoci, bezradně stojí a hledí, s jakou námahou se blížíš k vrcholu Kalvárie. Pane, nauč nás chválit Boha i utrápeným srdcem.

Utrápené Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

X. Čisté Srdce 

Pane, stojíš nahý před nástupem a připomínáš nám, že čistý pohled na tělo záleží na čistotě srdce. Pouze člověk čistého srdce se dokáže dívat na své tělo a tělo jiných čistým způsobem. Nečistému srdci je vše nečisté. Přetvoř, Pane, naše srdcem podle Srdce svého.

Čisté Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

XI. Odpouštějící Srdce 

Odpuštění. To je pro nás tak těžké, je pro Tebe, Pane, přirozeným rytmem srdce. Jestliže opravdově milující srdce neodpustí, vůbec nemůže tlouci. Milující srdce odpouští vždy.

Odpouštějící a Milující Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

XII. Srdce kopím probodené

Pane, Tvé Srdce otevřeli kopím. Zlí lidé musí zničit všechno. Už zničili tvé ruce, nohy, hlavu, zbičovali tvé tělo, ale Tvé srdce zůstalo ještě celé. Zlo nemá klid, dokud úplně nedokončí zkázu. Takový je zákon této země. Pane, Ty souhlasíš s otevřením vlastního Srdce a tak se zpřístupňuješ celému světu. Do Tvého srdce může vstoupit každý, i když s pomocí kopí. Otevři, Pane, naše srdce a uschopni je k milování všech.

Srdce Ježíšovo kopím probodené, smiluj se nad námi. 

XII. Mrtvé Srdce

Pane Ježíši, přijímáš osud všech srdcí země. I naše srdce jednou přestanou bít a stanou se mrtvými. Děkujeme ti za to, že jsi prošel bránou smrti. Dnes Tě s důvěrou prosíme, uděl nám milost dobré smrti. Buď s námi při posledním úderu našeho srdce.

Obětující a milující Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.  

XIV. Zmrtvýchvstalé Srdce

Pane, jaká je to značná proměna Tvého srdce. Ono už tluče věčně. Žije věčnou láskou. I naše srdce jednou vstanou z mrtvých. Než se to stane, musí být formována vydáváním svědectví života, naší dobrotou, láskou, přemáháním zla, utrpením a smrtí. Pane, uděl nám milost vytrvat na cestě evangelia, která vede do věčného života.

Zmrtvýchvstalé Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.


Soubor s modlitbou ke stažení ve formátu PDF