Korunka k Božímu milosrdenství

18.07.2020

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství je založena na viděních polské řeholnice sv. Marie Faustyny Kowalské (1905-1938, kanonizována r. 2000). Modlitba byla formálně schválena papežem Janem Pavlem II. v roce 2001. Je součástí Novény k Božímu milosrdenství, ale modlívá se i odděleně od ní. Podle vidění sestry Faustyny, jak si je zaznamenala ve svém deníku, obdrží při smrti všichni, kteří se tuto korunku modlí, velkou milost. V jejím vidění jí Pán Ježíš řekl, že před tím, kdo se modlí tuto korunku, nebude stát ve chvíli jeho smrti jako soudce, ale jako milosrdný Spasitel. Je to mocná modlitba k vyprošení obrácení hříšníků a osvobození z moci zla. Pán Ježíš Faustyně dle jejích vidění slíbil, že touto modlitbou může být dosaženo cokoliv, co je v souladu s jeho vůlí.

převzato z webu Vojtěcha Kodeta (www.vojtechkodet.cz


Modlitba k Božímu milosrdenství

Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšníkům, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna buď milosrdný k nám i k celému světu.

Amen

Jan Pavel II.

Korunka k Božímu milosrdenství a 

Novéna k Božímu milosrdenství

Na začátku:

Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha...

Na velkých zrnkách růžence:

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilovanějšího Syna a našeho pána, Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.

Na malých zrnkách růžence:

Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.

Zakončení (3x):

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.

Vyznání (3x):

Pane Ježíši, důvěřuji Ti.

První den

"Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky, a ponoř je do moře Mého milosrdenství. Tím mě utěšíš v hořkém zármutku, do nějž mě vrhá ztráta duší"

Nejmilosrdnější Ježíši, je Ti vlastní slitovat se nad námi a odpouštět nám, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou klademe ve Tvou nekonečnou dobrotu, a všechny nás přijmi do příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme Tě o to pro lásku, jež Tě pojí s Otcem a Duchem Svatým.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo a zvláště na ubohé hříšníky, vždyť celé lidstvo je uzavřeno v Nejslitovnějším Ježíšově Srdci, a pro Jeho bolestné utrpení prokaž nám své milosrdenství, abychom všemohoucnost Tvého milosrdenství oslavovali na věky věků. Amen

Druhý den

"Dnes mi přiveď duše kněží, řeholníků a řeholnic a ponoř je do Mého nezměrného milosrdenství. Ony mi dodávaly sílu, abych vydržel hořké utrpení; skrze ně, jako skrze průtoky, stéká na lidstvo mé milosrdenství."

Nejmilosrdnější Ježíši, od Něhož pochází vše dobré, rozmnož v nás milost, abychom uskutečňovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, který je v nebi.

Věčný otče, shlédni milosrdně na ty, které jsi zvláštním způsobem povolal na svou vinici, na duše kněží, řeholníků a řeholnic, a naplň je silou svého požehnání a pro lásku Srdce svého Syna, v němž jsou tyto duše uzavřeny, uděl jim svou sílu a světlo, aby dovedli vést ostatní po cestách spásy a aby společně zpívali ke cti Tvého nevyčerpatelného milosrdenství na věky věků. Amen

Třetí den

"Dnes mi přiveď všechny zbožné a věrné duše a ponoř je do moře Mého milosrdenství; tyto duše Mě utěšovaly na křížové cestě, byly Mi kapkou útěchy v moři hořkosti"

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž všem štědře udílíš milosti z pokladnice svého milosrdenství, přijmi nás do příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme Tě o to pro nesmírnou lásku, jíž plane Tvé srdce k nebeskému Otci.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na věrné duše jako na dědictví svého Syna a pro Jeho bolestné utrpení jim uděl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péčí, aby neztratily lásku a poklad svaté víry, ale aby Tvé nesmírné milosrdenství s celým zástupem andělů a svatých oslavovaly na věky věků. Amen.

Čtvrtý den

"Dnes mi přiveď pohany a ty, kteří Mě ještě neznají. Také na ně jsem myslel při svém hořkém utrpení a jejich následná horlivost potěšila Mé Srdce. Ponoř je do moře Mého milosrdenství".

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi světlem pro celý svět, přijmi do příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce duše pohanů, kteří Tě ještě neznají; nechť je osvítí paprsky Tvé milosti, aby i oni společně s námi oslavovali Tvé podivuhodné milosrdenství, a nepouštěj je z příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše pohanů a těch, kdo Tě ještě neznají, ale jejichž duše jsou skryty v Nejslitovnějším Ježíšově srdci. Přitáhni je do světla evangelia. Tyto duše neví, jak velkým štěstím je Tebe milovat. Učiň, ať i ony oslavují štědrost Tvého milosrdenství na věky věků. Amen.

Pátý den

"Dnes mi přiveď duše odloučených bratří a ponoř je do moře Mého milosrdenství. Hořkým utrpením drásali Mé Tělo i srdce - Moji Církev. Když se vracejí k jednotě s Církví, hojí se Mé rány, a tak zmírňují Mé utrpení."

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi dobro samo, Ty neodpíráš světlo těm, kdo Tě prosí, přijmi do příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce duše našich odloučených bratří a přitáhni je svým světlem k jednotě s Církví a nepropouštěj je z příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce, ale učiň, ať i oni oslaví štědrost Tvého milosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše našich odloučených bratří, zvláště na ty, kteří promrhali Tvá dobra a zneužili Tvých milostí zarputilým setrváním ve svých omylech. Nehleď na jejich chyby, ale na lásku svého Syna a na Jeho hořké utrpení, které pro ně podstoupil, neboť i oni jsou uzavřeni v Nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Učiň, ať také oni oslovují Tvé velké milosrdenství na věky věků. Amen.

Šestý den

"Dnes mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí a ponoř je do Mého milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíce podobné Mému Srdci, ony mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral. Viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou bdít u Mých oltářů. Na ně vylévám milosti plnými proudy. Moji milost může přijmout pouze pokorná duše; pokorným duším dávám svou důvěru."

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl: "Učte se ode Mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem...", přijmi do příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce duše tiché a pokorné a duše malý dětí. Tyto duše uvádějí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má zvláštní zalíbení. Jsou vonící kyticí před Božím trůnem, vůní, jíž se sytí sám Bůh. Tyto duše stálé přebývají ve tvém nejslitovnějším srdci a neustále a navěky zpívají píseň lásky a milosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše tiché a pokorné a na duše malých dětí, které jsou uzavřeny v příbytku Nejslitovnějšího Srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají Tvému Synu, jejich vůně stoupá ze země až k Tvému trůnu. Otče milosrdenství a veškerého dobra, prosím Tě pro lásku a Tvé zalíbení v těchto duších, požehnej celému světu, aby všechny duše společně zpívaly ke cti Tvého milosrdenství na věky věků. Amen.

Sedmý den

"Dnes mi přiveď duše, které zvláštním způsobem uctívají a oslovují Mé milosrdenství a ponoř je do Mého milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast s Mým utrpením a nejhlouběji pronikly do Mého ducha. Jsou živým odleskem Mého slitovného Srdce. V budoucím životě budou tyto duše zářit zvláštním světlem. Žádná z nich se nedostane do pekelného ohně. Každou budu zvlášť bránit v hodině její smrti."

Nejmilosrdnější Ježíši, jehož Srdce je láska sama, přijmi do příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce duše, které obzvláště ctí a oslavují velikost Tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné mocí samotného Boha; v nejrůznějších trápeních a překážkách jdou vpřed s důvěrou ve Tvé milosrdenství. Jsou s Tebou sjednoceny a na svých bedrech nesou celé lidstvo. Tyto duše nebudou přísně souzeny, nýbrž je v okamžiku skonu obejme Tvé milosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše, které uctívají a oslovují největší z Tvých vlastností - Tvé bezedné milosrdenství, a které jsou skryty v Nejslitovnějším Ježíšově srdci. Tyto duše jsou živým Evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutků a jejich srdce, přeplněné radostí, zpívá píseň milosrdenství Nejvyššímu. Prosím Tě, Bože, prokaž jim své milosrdenství podle jejich naděje a důvěry v Tebe. Nechť se na nich naplní příslib Ježíše, který řekl, že duše, které budou uctívat Jeho nevyčerpatelné milosrdenství, bude sám chránit v životě a zvláště v hodně smrti jako vlastní slávu. Amen.

Osmý den

"Dnes mi přiveď duše, které jsou uvězněny v očistci, a ponoř je do propasti Mého milosrdenství; ať prameny Mé krve ochladí jejich palčivou trýzeň. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh Mé spravedlnosti. Je ve Tvé moci přinést jim ulehčení. Vezmi z pokladnice Mé Církve všechny odpustky a obětuj je za ně. Kdybys znala jejich muka, neustále bys za ně obětovala duchovní almužnu a splácela Mé spravedlnosti jejich dluhy."

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do příbytku Tvého Nejslitovnějšího Srdce duše z očistce, které jsou Ti velmi milé, které však musí splatit dluh Tvé spravedlnosti. Nechť proudy krve a vody, které vytryskly z Tvého Srdce, uhasí plameny očistcového ohně, aby i tam byla oslavována moc Tvého milosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, jež jsou skryty v Nejslitovnějším Srdci Ježíšově. Prosím Tě, pro bolestné utrpení Ježíše, Tvého Syna a pro hořkost, jíž byla zaplavena Jeho nejsvětější duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem Tvé spravedlnosti. Nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše, Tvého Nejmilejšího Syna, neboť věříme, že Tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné. Amen.

Devátý den

"Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti Mého milosrdenství. Tyto duše zraňují Mé srdce nejbolestněji. Největšího odporu se Mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duší. Ony byly příčinou, že jsem řekl: Otče, odejmi ode Mě tento kalich, je-li to Tvá vůle. Poslední záchranou pro ně je utéci se k Mému milosrdenství."

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, přivádím do příbytku Tvého Nejslitovnějšího Srdce vlažné duše. Ať se tyto chladné duše, které se podobají mrtvolám a naplňují Tě takovým odporem, rozehřejí v ohni Tvé čisté lásky. Nejslitovnější Ježíši, použij všemohoucnost svého milosrdenství, přitáhni je do výhně své lásky a daruj jim svatou lásku, vždyť Ty můžeš všechno.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na vlažné duše, uzavřené v Nejslitovnějším Srdci Ježíšově. Otče milosrdenství, prosím Tě pro hořké utrpení Tvého Syna a pro jeho tři hodiny trvající umírání na kříži, dovol, aby také ony oslavovaly propast Tvého milosrdenství. Amen.