4. Adventní týden - rozjímání

18.12.2018

rozjímání na každý den čtvrtého adventního týdne 

Advent, předvánoční čas, kdy se připravujeme na příchod Ježíše Krista na svět, začátek křesťanského roku. Darujme každý den Bohu a přípravě na Vánoce pár minut - cestou v MHD, před spaním nebo v čase oběda, pokud nenajdete chvíli klidu doma.

Pondělí

Evangelista Jan má jako svůj atribut orla, pro jeho vyvýšení Ježíše na začátku evangelia. Zajímavostí Janova evangelia je bezesporu fakt, že 21. kapitola byla dopsána později, když se k církvi připojily tzv. janovské církve (nebo také janovské obce). Ústředním slovem evangelia podle Jana je slovo "láska" (agapé), kterou Jan myslí především lásku uvnitř společenství. Jako jediné neobsahuje toto evangelium popis poslední večeře Páně (ale popisuje mytí nohou).

Po přečtení J15:12-14 se modleme za farnost, kněze, farníky, jejich trápení a radosti, pokud je známe.  

Úterý

Kodex kanonického práva kánon 529:

"Aby mohl farář věrně plnit službu faráře, nechť se snaží poznat své farníky, kteří jsou svěřeni jeho péči. Nechť proto navštěvuje rodiny a má účast na starostech, úzkostech a zejména zármutku (smutku) věřících, nechť je v Pánu posiluje a jestliže v něčem pochybili, ať je moudře napomene. S velkou láskou ať přistupuje k nemocným, zvláště k těm, kdo jsou blízcí smrti, tím, že je s horlivostí posiluje svátostmi a jejich duše doporučuje Bohu. Ať věnuje zvláštní pozornost chudým, duševně trpícím, osamoceným, vyhnaným z vlasti a také těm, kdo upadli do zvláštních těžkostí. Stará se také o to, aby manželům a rodičům nescházela pomoc při plnění jejich povinností, a také podporuje růst křesťanského života v rodinách."

Zamysleme se nad tím, že ke stejnému projevu lásky jsme povoláni Ježíšem a jak toto povolání naplňujeme péčí o lidi ve farnosti a lidi kolem nás.  

Středa

Svatý Vincenc z Pauly je zvláštní postavou - stýkal se s bohatými, ale věnoval se chudým. Byl zde pro všechny a je považován za zakladatele moderní charity a péče o chudé. Je patronem charity, vězňů, zajatců, bezdomovců a nemocnic. Založil nejenom mužský řád Společnost misionářů u sv. Lazara (lazaristů) a ženský řád Dcer křesťanské lásky (Vincentek), ale také celou nemocnici v Paříži.

Rozjímejme nad jeho slovy:

"Uvidíte, že láska je těžké břemeno, těžší než kotlík polévky a košík chleba. ... Nestačí dávat polévku a chleba. To dovedou i bohatí."

Čtvrtek

J 1:1-5 Bůh stvořil všechny lidi, všichni jsme si rovni před Boží tváří, všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti. Modleme se, abychom se vzájemně milovali, abychom se přijímali, uměli si odpouštět a hledali cestu ke vzájemnému porozumění.

Modleme se za všechny, se kterými máme spor.  

Pátek

Modleme se první žalm s myšlenkou, že Hospodinův zákon dobře známe a je nám vlastní: "Miluj Hospodina, Boha svého a Miluj bližního svého jako sám sebe!" Na závěr přidejme prosbu, aby nám Bůh dal milující srdce.  

Sobota

Modleme se (dokud se nám nepropálí do srdce):

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

Amen

(1Kor 13:4-6)

Neděle

Spolu s evangelisty v knize Zjevení volejme "Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází." Po každém volání dejme stejný prostor tichu a naslouchání. Cílem není cokoliv prožívat, ale jen být tady a teď s Bohem.