Eschatologie 2

01.03.2020

Sedm znamení Kristova druhého příchodu a konce světa

 Drazí Bratři a Sestry!


Prožíváme Advent, dobu přípravy na Vánoce, na oslavu Kristova příchodu na svět. A právě v Adventu nám Církev připomíná také nutnost přípravy na Ježíšův 2. příchod.

Kristus říká v Evangeliu: "Bděte!" a "mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde."

A apoštol Petr v (2 Petr 3,8-14) nám říká, že máme být připraveni na konec světa a poslední den.

Od pradávna Církev také očekává i jistá znamení Kristova druhého příchodu, která se mají uskutečnit před Jeho příchodem. Prastará Církevní nauka o posledních věcech zvaná "Eschatologie" vypočítává 7 znamení Kristova druhého příchodu a konce světa.

Jsou to:

  1. Zvěstování evangelia na celém světě: Ježíš říká v Matoušovu evangeliu (Mt 24,14): "a bude hlásáno toto evangelium o Božím království, po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve potom přijde konec."

  2. Odpad od víry: Sv. Pavel v 2. listě Soluňanům (2 Sol 2,3) píše: "Nejprve musí nastat odpad" (od víry). A v 2. listě Timotejovi (3,1-9) dodává: "Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chlubiví, pyšní, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, nevázaní, domýšliví (nadutí), budou (mít raději rozkoš než Boha) (více milovat rozkoše než Boha), na oko se budou tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat."

Sv. Petr ve svém 2. listě píše (2. Petr 3, 3-4): "To především vězte, že v posledních dnech přijdou se svým posměchem posměvači, žijící podle svých špatných žádostí a budou říkat: 'Kdepak je ten jeho slíbený příchod? Otcové už zemřeli a přesto od té doby všechno zůstává (tak jak bylo).' "

A Pán Ježíš v Matoušově evangeliu říká: "Protože se rozmůže nepravost, vychladne (vyhasne) láska u mnohých. A tu se mnozí pohorší, jeden druhého zradí a jedni druhé budou nenávidět. Ale kdo vytrvá až do konce bude spasen."

V roce 1977, rok před svou smrtí, říká papež Pavel VI: "V této chvíli panuje ve světě a v Církvi velký zmatek - a to, co je sporné, je víra. Stává se mi teď, že si stále opakuji nejasnou větu z evangelia sv. Lukáše: "Až přijde Syn člověka, nalezne na zemi víru?"

Stává se, že vycházejí knihy, ve kterých je víra v některých důležitých bodech na ústupu, a že episkopáty mlčí, a že se tyto knihy neshledávají jako podivné. To je podle mého podivné.

Někdy si znovu pročítám evangelium o konci časů a konstatuji, že v této chvíli se vynořují některá znamení tohoto konce. Jsme už blízko konce? To nikdy nebudeme vědět."

(Citováno podle: Jean Guitton: "Paolo VI segreto", str. 152 a 153)

  1. Vystoupení falešných proroků. Svatý apoštol Pavel v listě Timotejovi (1 Tim 4,1-2) říká: "Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se svůdných duchů a ďábelských nauk. Ty pocházejí od lživých pokrytců, kteří mají vypálen cejch na vlastním svědomí."

Sv. apoštol Jan dodává (1 Jan 2,19): "Oni sice vyšli z našeho středu, ale nebyli z nás. Neboť kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale mělo se na nich ukázat, že ne všichni jsou z nás."

A apoštol Pavel pokračuje (2 Tim 4,3-4): "Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří vyhoví jejich přáním, aby jim příjemně šimrali v uších (kteří jim budou příjemně šimrat v uších). Odvrátí svůj sluch od pravdy a obrátí se k bájím."

(a) sv. Petr píše ve svém 2. listě (2 Petr 2,1-3): "Jako byli v Izraelském lidu také lžiproroci, tak i mezi Vámi se objeví nepraví učitelé a budou se snažit záludně zavést zhoubná bludařská učení. Dokonce budou popírat i Pána, který je vykoupil. A mnozí budou napodobovat jejich prostopášný život a kvůli nim bude učení pravdy tupeno. Ve své lakotě a hrabivosti budou z Vás těžit svými podvodnými řečmi. Pro ně je už dávno připraven soud a jejich záhuba (nedříme) (se na ně valí)."

Ježíš v Matoušově evangeliu (Mt 24,5) říká: "Hleďte, ať vás nikdo nesvede! Neboť mnozí přijdou ve jménu mém a řeknou: "Já jsem Mesiáš" a svedou mnohé" Lukáš k tomu dodává (Lk 21, 8): "Nechoďte za nimi!"; Ježíš pokračuje (Mt 24,23-26): "Řekne-li Vám někdo: "Hle, zde je Mesiáš", "hle tam je", nevěřte. Povstanou nepraví Mesiáši a nepraví proroci a budou činit veliké zázraky a divy, takže by i vyvolené svedli, kdyby to bylo možné. Hle předpověděl jsem Vám to! Jestliže Vám řeknou: "Je na poušti" - nechoďte tam! - "Je v tajných úkrytech" - nevěřte tomu!"

U Marka Ježíš dodává (Mk 13,21-23): "Mějte se tedy na pozoru, hle, předpověděl jsem Vám to všechno."

(Příště budeme pokračovat)

Sv. Efrém Syrský (306-373) jáhen, v komentáři k evangelijní harmonii "Diatessaron" říká:

"Ačkoliv Pán stanovil znamení svého příchodu, jejich okamžik lze jen těžko jasně určit. Mnohá z těchto znamení přicházela a uskutečňovala se v mnoha podobách a vyskytují se i dosud. Jeho poslední příchod je totiž podobný prvnímu."

"Jako tehdy na něj čekali spravedliví a proroci v domnění, že se zjeví za jejich dnů, tak i dnes touží každý věřící, aby jej směl uvítat ve své době, protože nezjevil den svého příchodu. Je tomu tak především z toho důvodu, aby se někdo nedomníval, že ten, jehož moci i panství podléhají rytmy a časy, je sám podroben osudu a hodině. Ostatně: Jak by tomu, kdo popsal známky svého příchodu mohlo být skryto, co sám ustanovil? Kdyby však zjevil, v kterém čase přijde, nebyl by jeho příchod předmětem zájmu a očekávání národů a věků. Proto sice řekl, že přijde, ale neřekl kdy hodlá přijít a tak pro všechna pokolení a věky zůstává živá naděje na jeho příchod. Znamení svého příchodu vylíčil takovým způsobem, aby všechna pokolení i věky měly už od počátku důvod považovat za možné, že se jeho příchod uskuteční v jejich době."

(1 čtvrtek adventní, Hora matutinum, 2. čtení, str. 153)