Eschatologie 3

01.03.2020

Sedm znamení Kristova druhého příchodu a konce světa - pokračování

 Drazí Bratři a Sestry!

Prožíváme Advent, dobu přípravy na oslavu Kristova narození. V Adventu nás Církev rovněž vybízí, abychom se připravili i na Ježíšův 2. příchod ve slávě.

Minulou neděli jsme hovořili o 7 znameních Kristova druhého příchodu, které Církev podle své nauky a podle evangelia očekává. Z nich jsme se dotkli těchto:

  1. Zvěstování evangelia po celém světě

  2. Odpad od víry, který bude všeobecný

  3. Vystoupení mnoha falešných proroků a šíření bludných nauk. U tohoto třetího bodu jsme se zastavili a nyní budeme pokračovat.

V listě sv. apoštola Judy čteme (Juda verše 18-19): "V poslední době povstanou posměváčci, žijící podle svých bezbožných žádostí. To jsou ti, kdo působí roztržky, lidé jen pozemsky smýšlející, v nichž není Duch." (Juda verš 8): "I tito blouznivci, podobně poskvrňují tělo, jako Sodoma a Gomora a okolní města, která se oddávala proti přirozenému smilnění a propadla zvrhlosti, nechtějí nad sebou uznávat Pána a pohrdavě mluví o oslavených."

(Juda verš 13): "Jsou to.... bludné hvězdy, pro které je navěky připravena nejhlubší tma." (Juda verš 16): "Jsou to nespokojení reptalové, žijí tak, jak je k tomu ženou jejich žádosti, jejich ústa mluví naduté řeči a lichotí lidem, aby z toho sami měli prospěch."

Apoštol Petr k tomu dodává (2 Petr 2,10-15; 2,17-21): "Opovážliví a domýšliví lidé se nebojí mluvit s pohrdáním o oslavených. - mluví s pohrdáním o tom, co neznají a jejich zkaženost je přivede do záhuby a budou za svou špatnost pykat. Hledají požitek v denním hýření, jsou skvrnou a hanbou, jak se honí za rozkošnickým hýřením při hostinách s Vámi (oči mají pořád jen pro některou cizoložnici a nenasytné v hříchu); lákají k sobě nepevné duše; jsou hrabiví a dobře se v tom vyznají. Propadli kletbě! Zanechali správné cesty..."

"Takoví jsou jako studně bez vody, mraky hnané vichřicí; pro které je připravena nejhlubší tma. Vedou naduté, ale jalové řeči, lákají svými tělesnými žádostmi a výstřednostmi ty, kdo sotva teprve unikli lidem žijícím v bludu. Slibují jim svobodu, a sami jsou otroky zkázy; vždyť když člověk něčemu podlehne, je toho otrokem."

"Jestliže se totiž lidé, kteří unikli z hniloby světa poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista, zase do toho zaplétají a nechávají se tím přemoci, jsou na tom hůř na konci, než byli na začátku. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nepoznali cestu spravedlnosti, než aby ji poznali a pak se obrátili zády k Svatému příkazu, v němž byli vyučeni."

A apoštol Pavel v 2 listě Soluňanům říká (2 Sol 2,7): "Tajemství špatnosti však už pracuje, napřed ovšem musí ustoupit z cesty ten, který to dosud zdržuje." (- mnozí církevní otcové jsou přesvědčeni o tom, že se jedná o osobu Petra a jeho nástupců. Odstraněním papeže, který je nástupcem sv. apoštola Petra má začít Bohem omezená doba, ve které bude "tajemství špatnosti" dočasně triumfovat.)

4) Pronásledování křesťanů a těžká soužení, která budou muset vytrpět.

Ježíš Kristus nám říká v evangeliích (Mt 24,12): "Protože se rozmůže nepravost, vychladne láska u mnohých. A tu se mnozí pohorší, jeden druhého zradí a jedni druhé budou nenávidět." (Lk 21,12-15): "Ale před tím vším vztáhnou na Vás ruce, budou Vás pronásledovat, vydávat synagóm a do vězení, vodit před krále a vladaře pro mé jméno. To Vám dá příležitost, abyste vydali svědectví. Vložte si tedy do srdce, že nebudete napřed přemýšlet, jak se budete hájit! Neboť já Vám dám výmluvnost a moudrost a té žádní vaši protivníci nebudou moci odolat ani odporovat."

V Markově evangeliu (Mk 13,12-13) dodává: "Neboť potom už nebudete mluvit vy, nýbrž Duch svatý. Tehdy vydá na smrt bratr bratra, otec syna, ano i děti povstanou proti svým rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno."

U Matouše říká (Mt 24,9-10): "Budou Vás mučit a zabíjet"... "A tehdy se mnozí pohorší, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět." (Mt 24,13): "Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen!"

A u Lukáše poznamenává (Lk 21,19): "Trpělivostí zachráníte svou duši".

(Nový) Celosvětový Katechismus Katolické Církve (1992) k tomu říká:

"Před Kristovým příchodem musí Církve projít závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnohých věřících. Pronásledování, které provází její putování po zemi, odhalí "tajemství nepravosti" v podobě náboženského podvodu, přinášejícího lidem zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadnutí od pravdy. Největším náboženským podvodem je antikristův podvod, to je falešné mesiášství, jímž člověk oslavuje sám sebe místo Boha a jeho Mesiáše, který přišel v těle.

Tento antikristovský podvod vyvstává pokaždé, když někdo předstírá, že v průběhu dějin splní mesiášskou naději, která se může naplnit pouze mimo dějiny a to eschatologickým posledním soudem. Církev zavrhla i umírněnou podobu tohoto falšování očekávaného království, nazývanou "mileniarismus", zvláště ve formě politického "od základu zvrhlého" sekularizovaného mesiášství.

Církev vejde do slávy království jedině prostřednictvím těchto posledních velikonoc, v nichž bude následovat svého Pána v jeho smrti a vzkříšení. Království se tedy neuskuteční nějakým dějinným triumfem Církve nebo cestou postupného pokroku; nýbrž Božím vítězstvím nad posledním řáděním zla, po kterém jeho Nevěsta sestoupí z nebe. Boží vítězství nad vzpourou zla bude mít podobu posledního soudu, a to po závěrečném kosmickém otřesu tohoto pomíjejícího světa."

5) Velké přírodní a společenské katastrofy budou předcházet konec světa a Ježíšův příchod ve slávě.

Ježíš v Evangeliích praví (Mt 24,6-8): "Budete slyšet o válkách a pověsti o bojích. Hleďte ať se nezaleknete, neboť to musí nastat napřed, ale nebude hned konec. Neboť povstane národ proti národu, království proti království, bude hlad a mor a zemětřesení v rozličných krajinách. Ale to všechno je jen počátek útrap."

(Lk 21,25-26): "Budou znamení na slunci, na měsíci a na hvězdách a na zemi úzkost mezi národy, bezradnými nad hukotem a příbojem moře, takže lidé budou trnout strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět."

(Mt 24,29-31): "A hned po útrapách těchto dní se slunce zatmí a měsíc nevydá svou zář. Hvězdy budou padat z nebe a nebeská tělesa se budou pohybovat. Tu se ukáže znamení Syna člověka" ( = kříž ). "I rozkvílí se se tehdy všechny národy na zemi a uzří Syna člověka přicházet s velikou mocí a slávou. A pošle své anděly... (a) ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř světových stran, od jednoho konce nebes až ke druhému. Proto i vy buďte připraveni, protože nevíte, v kterou hodinu přijde Syn člověka!"