Adventní zamyšlení - pro dospělé

01.12.2019

Adventní čas je začátkem církevního roku, prostorem pro ztišení se a přípravu na příchod Ježíše Krista. Ztišení je obtížné, jsme stále obklopeni vizuálním smogem reklam, zvyšujícím se stresem a tlakem spojeným s nákupem Vánočních dárků, cestování mezi svátky, úklidem, pečením, vařením a ohlušování koledami už od poloviny listopadu. To vše nás rozptyluje. Chceme Vás pozvat, abyste zkusili žít změnu, žít s námi jinak po dobu 24 dní - po dobu adventu. Abychom mohli některé věci přidat, je nutné některé věci odebrat, proto navrhujeme odebrat:

 • Televizi, internet a hraní si na mobilu (kromě práce) zkrátit na dohromady 30 minut denně.

 • Vynechat všechen alkohol, sladkosti a cigarety (včetně elektronických).

 • Středu a pátek mít bezmasé dny.

 • Nejíst mezi jídly a vynechat sladké nápoje.

Naopak vás zveme, abyste do svého života přidali po dobu adventu tyto prvky:

 • Návštěvu rorátů (třeba úterních v Braníku).

 • Každodenní modlitbu (alespoň desátek za rodinu)

 • Každodenní četbu Písma (kapitolu denně, začít můžete třeba Iz 42)

 • Spát alespoň 7 hodin denně

 • Pravidelné cvičení.

 • Sprchování studenou/vlažnou vodou.

 • Radujte se!

Nebo si z navrhovaného vyberte co uznáte za vhodné, naše (tří měsíční) zkušenost říká, že se to vydržet dát a je to přínosné 

Pokud se necítíte být právě dobrodruhy, zkuste alespoň každý den přečíst kapitolu Písma, zamyslet se nad veršem (třeba v MHD nebo před spaním), zkusit udělat navržené duchovní cvičení a večer alespoň část cvičení fyzičky. Nebo alespoň část z toho.  


Texty ke stažení ve formátu PDF a ve formátu EPUB (elektronická kniha)


Den: 1.12.

Text k přečtení: Iz 42

Verš k zamyšlení: "Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům." (Iz 42:1)

Skutek pro den: Bůh mě miluje a koná v mém životě. Advent je čas přípravy na setkání s Kristem. Čas, kdy máme konat méně. Napište si na papírek předsevzetí, čeho chcete mít o adventu méně - televize, internetu, alkohol, cigarety, sladkosti.

Cvičení: 10 kliků, 10 dřepů, 10 sed-lehů

Den: 2.12.

Text k přečtení: Iz 43

Verš k zamyšlení: "Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky." (Iz 43:18-19)

Skutek pro den: Je jedno na čem jsme závislí, Bůh nám dává svou milost a dokáže nás osvobodit. Odevzdejme své předsevzetí Bohu a kdykoliv budeme v pokušení předsevzetí porušit, modleme se "přijď Duchu svatý".

Cvičení: 12 kliků, 12 dřepů, 12 sed-lehů

Den: 3.12.

Text k přečtení: Iz 44

Verš k zamyšlení: "Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti: Neboj se, Jákobe, můj služebníku, Ješurúne, jehož jsem vyvolil."(Iz 44:2)

Skutek pro den: Bůh nás miluje, vyvolil si nás. Projevme svou lásku k Bohu skrze pozornost bližnímu. Věnuju 15 minut soustředěné pozornosti někomu blízkému, jeho dni, životu nebo trápení.

Cvičení: Aktivní odpočinek - Běh, plavání, jízda na kole, sportujte se svými dětmi, tančete s manželkou, pracujte na zahradě, atp.

Den: 4.12.

Text k přečtení: Iz 45

Verš k zamyšlení: "Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy." (Iz 45:12)

Skutek pro den: Posadím se na 5 minut a budu se kochat svým okolím, přírodou, mraky, měsícem, sluncem, stromy a lidmi."

Cvičení: 14 kliků, 14 dřepů, 14 sed-lehů

Den: 5.12.

Text k přečtení: Iz 46

Verš k zamyšlení: "Připomeňte si to, vzmužte se, vezměte si to k srdci, nevěrníci." (Iz 46:8)

Skutek pro den: Každý z nás chybuje a může být Bohu nevěrný. Každý si ale může své pochybení vzít k srdci. Pomodlím se, klidně i opakovaně, modlitbu Ježíšovu: "Pane Ježíši Kriste, synu Boží, smiluj se nademnou, hříšným."

Cvičení: 16 kliků, 16 dřepů, 16 sed-lehů

Den: 6.12.

Text k přečtení: Iz 47

Verš k zamyšlení: "Seď zticha, vstup do tmy, kaldejská dcero!"

Skutek pro den: Půjdu včas spát, abych spal alespoň 7 hodin.

Cvičení: Aktivní odpočinek - Běh, plavání, jízda na kole, sportujte se svými dětmi, tančete s manželkou, pracujte na zahradě, atp.

Den: 7.12.

Text k přečtení: Iz 48

Verš k zamyšlení: "Oznamoval jsem ti všechno předem; dříve než co nastalo, jsem ti to ohlašoval." (Iz 48:5a)

Skutek pro den: Příchod Ježíše Krista má být radostným očekáváním. Pokud na mě doléhá stres z organizace Vánoc, připomenu si, co pro mě příchod Ježíše Krista znamená, pro můj život, pro mou spásu.

Cvičení: 18 kliků, 18 dřepů, 18 sed-lehů

Den: 8.12.

Text k přečtení: Iz 49

Verš k zamyšlení: "On dále řekl: "Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země." (Iz 49:6)

Skutek pro den: Evangelizovat je povinností každého křesťana, ne každý ale k tomu má odvahu. Evangelizovat můžeme slovem, ale každý z nás evangelizuje svým životem. Dnes chci šířit radost a dobrou náladu.

Cvičení: 20 kliků, 20 dřepů, 20 sed-lehů

Den: 9.12.

Text k přečtení: Iz 50

Verš k zamyšlení: "Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben." (Iz 50:7)

Skutek pro den: Pokud nemohu být potupem je tedy čas odpouštět. Požádat o odpuštění není slabost, ale projevem hluboké důvěry v Boha. Dnes chci žádat bližního o odpuštění.

Cvičení: Aktivní odpočinek - Běh, plavání, jízda na kole, sportujte se svými dětmi, tančete s manželkou, pracujte na zahradě, atp.

Den: 10.12.

Text k přečtení: Iz 51

Verš k zamyšlení: "Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem." (Iz 51:4)

Skutek pro den: Hospodin nás sytí každý den svým slovem. Dnes tedy otevřu knihu žalmů a přečtu si svůj oblíbený žalm. Pokud nemám oblíbený, přečtu si jakýkoliv jeden náhodný.

Cvičení: 2 kola (8 kliků, 8 dřepů, 8 sed-lehů)

Den: 11.12.

Text k přečtení: Iz 52

Verš k zamyšlení: "Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém." (Iz 52:9)

Skutek pro den: Je mnoho způsobů, jak lze Hospodina, našeho Boha, chválit a modlit se k němu. Dnes jej chci oslovit zpěvem písně.

Cvičení: 2 kola (10 kliků, 10 dřepů, 10 sed-lehů)

Den: 12.12.

Text k přečtení: Iz 53

Verš k zamyšlení: "Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili." (Iz 53:9)

Skutek pro den: Je jedno jací jsme byli nebo jsme, všichni jsme vzešli z Boží vůle a lůna své matky. Dnes se budu modlit za své rodiče.

Cvičení: Aktivní odpočinek - Běh, plavání, jízda na kole, sportujte se svými dětmi, tančete s manželkou, pracujte na zahradě, atp.

Den: 13.12.

Text k přečtení: Iz 54

Verš k zamyšlení: "Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův." (Iz 54:17)

Skutek pro den: Každý člověk má své soupeře a lidi, kteří jej nemají rádi. Bůh nás chrání. Dnes vrátím věc, jejíž vrácení jsem již dlouho odkládal.

Cvičení: 3 kola (8 kliků, 8 dřepů, 8 sed-lehů)

Den: 14.12.

Text k přečtení: Iz 55

Verš k zamyšlení: "Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem!" (Iz 55:2)

Skutek pro den: Před Vánocemi nemáme čas a ani peníze. Přesto jsou to právě Vánoce, kdo nám připomíná, že Ježíše obdarovali i nemajetní. Dnes budu pamatovat na potřeby charity a církve.

Cvičení: 3 kola (10 kliků, 10 dřepů, 10 sed-lehů)

Den: 15.12.

Text k přečtení: Iz 56

Verš k zamyšlení: "Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost." (Iz 56:1)

Skutek pro den: Spravedlivé jednání bývá občas obtížné. Dnes jako Zacheus odškodním toho, s kým jsem nejednal spravedlivě.

Cvičení: Aktivní odpočinek - Běh, plavání, jízda na kole, sportujte se svými dětmi, tančete s manželkou, pracujte na zahradě, atp.

Den: 16.12.

Text k přečtení: Iz 57

Verš k zamyšlení: "Nechci vést spory navěky, nebudu trvale rozlícen, jinak by přede mnou každý duch zemdlel; vždyť vše, co dýchá, jsem učinil sám." (Iz 57:16)

Skutek pro den: Kristus přišel na svět, aby nás usmířil s Bohem. Dnes chci Bohu děkovat za naději ve spásu.

Cvičení: Kolik opakování je možných za 5 minut (5 kliků, 5 dřepů, 5 sed-lehů)

Den: 17.12.

Text k přečtení: Iz 58

Verš k zamyšlení: "Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí." (Iz 58:11)

Skutek pro den: Tělo je chrámem ducha. Proto se nemá zanedbávat. Dnes si zacvičím.

Cvičení: 3 kola (8 kliků, 10 dřepů, 12 sed-lehů)

Den: 18.12.

Text k přečtení: Iz 59

Verš k zamyšlení: "Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin: Můj duch, který na tobě spočívá , a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky," praví Hospodin." (Iz 59:21)

Skutek pro den: Hlásání slova a služba svátostmi provázejí náš život. Dnes se budu modlit za kněze ve farnosti a bohoslovce.

Cvičení: Aktivní odpočinek - Běh, plavání, jízda na kole, sportujte se svými dětmi, tančete s manželkou, pracujte na zahradě, atp.

Den: 19.12.

Text k přečtení: Iz 60

Verš k zamyšlení: "Místo bronzu přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro, místo dřeva bronz a místo kamení železo. Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče spravedlnost." (Iz 60:17)

Skutek pro den: V adventním čase se o dárcích hovoří mnoho a málokdy hezky. Dnes dám dárek někomu, kdo by ho nečekal.

Cvičení: Kolik opakování je možných za 6 minut (6 kliků, 6 dřepů, 6 sed-lehů)

Den: 20.12.

Text k přečtení: Iz 61

Verš k zamyšlení: "Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění," (Iz 61:1)

Skutek pro den: Svátostí křtu jsme přijali neviditelnou pečeť. Dnes si chci připomenout svůj křest a zamyslet se, co pro mě znamená.

Cvičení: 3 kola (10 kliků, 12 dřepů, 14 sed-lehů)

Den: 21.12.

Text k přečtení: Iz 62

Verš k zamyšlení: "Už nikdy o tobě neřeknou: "Opuštěná". A nikdy o tvé zemi neřeknou: "Zpustošená". Budou tě nazývat: "Oblíbená" a tvou zemi: "Vdaná", protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala." (62:4)

Skutek pro den: Nikdo nemá být opuštěný ani sám. Dnes někoho obejmu.

Cvičení: Aktivní odpočinek - Běh, plavání, jízda na kole, sportujte se svými dětmi, tančete s manželkou, pracujte na zahradě, atp.

Den: 22.12.

Text k přečtení: Iz 63

Verš k zamyšlení: "Den pomsty měl jsem v srdci, nastalo milostivé léto pro mé vykoupené." (Iz 63:4)

Skutek pro den: Milostivé léto, čas odpuštění dluhů a smíření. Pokud mě tíží spor, chci jej dnes zahladit, abych mohl přivítat příchod Ježíše Krista s čistou myslí.

Cvičení: 3 kola (10 kliků, 10 výpadů vpřed na každou nohu)

Den: 23.12.

Text k přečtení: Iz 64

Verš k zamyšlení: "Náš svatý a proslavený dům, kde tě chválívali otcové naši, stal se spáleništěm, v troskách je vše, co nám bylo vzácné." (Iz 64:10)

Skutek pro den: Naši předkové nás na naší cestě ke slávě předešli. Dnes se chci přimlouvat za ty, kteří již nejsou na této zemi.

Cvičení: 3 kola (20 panáků, 10 sed-lehů, 5 kliků)

Den: 24.12.

Text k přečtení: Iz 65

Verš k zamyšlení: "Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: "Hle, tady jsem, jsem tady," pronárodu, který nevzýval mé jméno." (Iz 65:1)

Skutek pro den: Dnes se chci radovat. Odložím své starosti, své obavy a s radostí přivítám Ježíše Krista, našeho spasitele.

Cvičení: Aktivní odpočinek - Běh, plavání, jízda na kole, sportujte se svými dětmi, tančete s manželkou, pracujte na zahradě, atp.