Adventní cestička pro děti 2019

Advent znamená příchod. Je to období, kdy se připravujeme na příchod Ježíše Krista. narození malého Ježíška. Každý rok máme příležitost, aby se znovu narodil v našich životech, v rodinách. Je to příležitost zamyslet se a začít dělat některé věci trochu jinak, nebo také příležitost začít znovu tam, kde se něco nepodařilo. Příležitost, jak pustit Krista do našeho života. Aby šel cestou s námi a byl naším průvodcem, ochráncem, kamarádem...

Máte před sebou cestičku, která může být Vaším průvodcem právě tímto obdobím. Na jednom listu je obrázek (převzatý z olomoucké diecéze), který si můžete postupně vybarvovat a na Štědrý den ho potom přinést Ježíškovi. Přinést mu tak Vaši snahu - vše co se podařilo i nepodařilo. Na dalších listech je vždy čtení z Písma na každý den (totožné s cestičkou dospělých), které můžete číst spolu s rodiči a potom úkol, o který se můžete pokusit. Na konci týdne potom vybarvíte a vystřihnete postavičku na druhé polovině listu a vezmete ji do kostela. V kostele je velká obdoba obrázku, ale bez postaviček a právě Vaše postavičky obrázek dotvoří. Kdo si zapomene postavičku nebo přijde do kostela jen tak, dostane menší obrázek (třeba hvězdičku atp), kterou bude moci také nalepit. Na každý týden je jeden list. Tak šťastnou cestu nám všem :).

Adventní cestička pro děti ke stažení v odkazu níže:

1. Adventní týden

Iz 42:1 "Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům."

Bůh nás má rád a je neustále s námi. Advent je čas přípravy na setkání s narozeným Ježíškem. Abych na to měl dostatek času, bude zapotřebí se něčeho vzdát. Napiš si na papírek předsevzetí, čeho jsi ochoten mít během této přípravy méně televize, internetu, sladkostí, nadávek, zlosti, odmlouvání, hádání se...

Iz 43:18-19 "Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky."

Když se mi nedaří plnit nějaké předsevzetí, které jsem si včera napsal, poprosím Pána Boha o pomoc modlitbou. To je možné v duchu nebo i nahlas, (jak ti to vyhovuje.)

Iz 44:2 "Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti: Neboj se, Jákobe, můj služebníku, Ješurúne, jehož jsem vyvolil."

Už jsme si řekli, že Bůh tě má rád. Záleží mu na tobě, stejně jako tobě jistě záleží na blízkých ve tvém okolí. Když projevuješ lásku k blízkým, tím ji zároveň projevuješ i Pánu Bohu. Zkus proto dnes věnovat 15 minut soustředěné pozornosti někomu blízkému, jeho dni, životu, tomu, co ho těší nebo bolí.

Iz 45:12 "Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy."

Aby ses ty a všichni lidé cítili dobře, stvořil Pán Bůh krásný okolní svět. Zkus si ho všimnout. Posaď se na 5 minut někde v klidu a pozoruj okolí, přírodu, mraky, měsíc, slunce, stromy, ptáky, lidi...."

Iz 46:8 "Připomeňte si to, vzmužte se, vezměte si to k srdci, nevěrníci." 

Každý z nás dělá chyby. A to je Pánu Bohu kvůli nám líto. Přiznáš si, když se ti něco nepodaří? Zkus si chybu přiznat, říct o ní v duchu nebo nahlas Pánu Bohu a pak ji nějak napravit (např. omluvit se).

Iz 47:5a "Seď zticha, vstup do tmy, kaldejská dcero!"

Abys měl sílu na plnění předsevzetí, je potřeba si odpočinout. Jdi včas spát - bez odmlouvání.

Iz 48:5a "Oznamoval jsem ti všechno předem; dříve než co nastalo, jsem ti to ohlašoval."

Příchod malého Ježíše je radostným očekáváním. Zamysli se, co pro tebe Vánoce znamenají? Čas s rodinou, radost, zpívání, pomoc druhým ... nebo jen dárky :-) ?

2. Adventní týden

Iz 49:6 "On dále řekl: "Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země."

Ježíš je naší pomocí každý den, přináší nám světlo do života. I ty můžeš být takovým světlem pro ostatní. Zkus dnes rozdávat radost a dobrou náladu.

Iz 50:7 "Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben."

Občas se stane, že se ti někdo posmívá nebo se nechová hezky. To jsou chvíle, kdy můžeš poprosit Pána Boha o pomoc, aby tě to tolik netrápilo nebo, abys neměl potřebu to někomu vracet.

Iz 51:4 "Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem."

Bůh k nám mluví také při čtení Bible. Zkus si dnes kousek přečíst (zvěstování, Vánoční příběh nebo i nějaký jiný úryvek - můžeš se poradit s rodiči)

Iz 52:9 "Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém."

S Pánem Bohem se dá spojit různým způsobem (modlitbou, čtením, pomocí druhým, malováním, hudbou). Dnes ho zkus potěšit písničkou, kterou mu zazpíváš nebo zahraješ.

Iz 53:9 "Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili."

Každý člověk je dílem Pána Boha. Malý, velký, tlustý tenký. Všichni máme podobné pocity. I když jsme různí, můžeme spolu vycházet. Zkus se dnes někomu, koho nemáš moc rád neposmívat, nebýt na něj ošklivý a pomodli se za něj.

Iz 54:17 "Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův."

Lidé někdy mluví o druhých za jejich zády nehezky - pomlouvají je, posuzují a odsuzují je. Zkus se snažit to nedělat (nejenom dnes ) a případně se druhých i zastat.

Iz 55:2 "Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem!"

Kolem nás jsou lidé, kteří mají nedostatek. Jistě si jich všímáš po celý rok. Jsou podobní jako malý Ježíš, který se narodil do chudoby. Ale i ti nejchudší přišli a obdarovali ho dle svých možností. Zkus i ty někoho, kdo to potřebuje, obdarovat. Není nutná věc, můžeš někoho potěšit i jinak. Zkus vymyslet jak :-).