Adventní cestička pro děti 2019

01.12.2019

Advent znamená příchod. Je to období, kdy se připravujeme na příchod Ježíše Krista. narození malého Ježíška. Každý rok máme příležitost, aby se znovu narodil v našich životech, v rodinách. Je to příležitost zamyslet se a začít dělat některé věci trochu jinak, nebo také příležitost začít znovu tam, kde se něco nepodařilo. Příležitost, jak pustit Krista do našeho života. Aby šel cestou s námi a byl naším průvodcem, ochráncem, kamarádem...

Máte před sebou cestičku, která může být Vaším průvodcem právě tímto obdobím. Na jednom listu je obrázek (převzatý z olomoucké diecéze), který si můžete postupně vybarvovat a na Štědrý den ho potom přinést Ježíškovi. Přinést mu tak Vaši snahu - vše co se podařilo i nepodařilo. Na dalších listech je vždy čtení z Písma na každý den (totožné s cestičkou dospělých), které můžete číst spolu s rodiči a potom úkol, o který se můžete pokusit. Na konci týdne potom vybarvíte a vystřihnete postavičku na druhé polovině listu a vezmete ji do kostela. V kostele je velká obdoba obrázku, ale bez postaviček a právě Vaše postavičky obrázek dotvoří. Kdo si zapomene postavičku nebo přijde do kostela jen tak, dostane menší obrázek (třeba hvězdičku atp), kterou bude moci také nalepit. Na každý týden je jeden list. Tak šťastnou cestu nám všem :).

Adventní cestička pro děti ke stažení v odkazu níže:

1. Adventní týden

Iz 42:1 "Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům."

Bůh nás má rád a je neustále s námi. Advent je čas přípravy na setkání s narozeným Ježíškem. Abych na to měl dostatek času, bude zapotřebí se něčeho vzdát. Napiš si na papírek předsevzetí, čeho jsi ochoten mít během této přípravy méně televize, internetu, sladkostí, nadávek, zlosti, odmlouvání, hádání se...

Iz 43:18-19 "Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky."

Když se mi nedaří plnit nějaké předsevzetí, které jsem si včera napsal, poprosím Pána Boha o pomoc modlitbou. To je možné v duchu nebo i nahlas, (jak ti to vyhovuje.)

Iz 44:2 "Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti: Neboj se, Jákobe, můj služebníku, Ješurúne, jehož jsem vyvolil."

Už jsme si řekli, že Bůh tě má rád. Záleží mu na tobě, stejně jako tobě jistě záleží na blízkých ve tvém okolí. Když projevuješ lásku k blízkým, tím ji zároveň projevuješ i Pánu Bohu. Zkus proto dnes věnovat 15 minut soustředěné pozornosti někomu blízkému, jeho dni, životu, tomu, co ho těší nebo bolí.

Iz 45:12 "Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy."

Aby ses ty a všichni lidé cítili dobře, stvořil Pán Bůh krásný okolní svět. Zkus si ho všimnout. Posaď se na 5 minut někde v klidu a pozoruj okolí, přírodu, mraky, měsíc, slunce, stromy, ptáky, lidi...."

Iz 46:8 "Připomeňte si to, vzmužte se, vezměte si to k srdci, nevěrníci." 

Každý z nás dělá chyby. A to je Pánu Bohu kvůli nám líto. Přiznáš si, když se ti něco nepodaří? Zkus si chybu přiznat, říct o ní v duchu nebo nahlas Pánu Bohu a pak ji nějak napravit (např. omluvit se).

Iz 47:5a "Seď zticha, vstup do tmy, kaldejská dcero!"

Abys měl sílu na plnění předsevzetí, je potřeba si odpočinout. Jdi včas spát - bez odmlouvání.

Iz 48:5a "Oznamoval jsem ti všechno předem; dříve než co nastalo, jsem ti to ohlašoval."

Příchod malého Ježíše je radostným očekáváním. Zamysli se, co pro tebe Vánoce znamenají? Čas s rodinou, radost, zpívání, pomoc druhým ... nebo jen dárky :-) ?

2. Adventní týden

Iz 49:6 "On dále řekl: "Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země."

Ježíš je naší pomocí každý den, přináší nám světlo do života. I ty můžeš být takovým světlem pro ostatní. Zkus dnes rozdávat radost a dobrou náladu.

Iz 50:7 "Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben."

Občas se stane, že se ti někdo posmívá nebo se nechová hezky. To jsou chvíle, kdy můžeš poprosit Pána Boha o pomoc, aby tě to tolik netrápilo nebo, abys neměl potřebu to někomu vracet.

Iz 51:4 "Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem."

Bůh k nám mluví také při čtení Bible. Zkus si dnes kousek přečíst (zvěstování, Vánoční příběh nebo i nějaký jiný úryvek - můžeš se poradit s rodiči)

Iz 52:9 "Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém."

S Pánem Bohem se dá spojit různým způsobem (modlitbou, čtením, pomocí druhým, malováním, hudbou). Dnes ho zkus potěšit písničkou, kterou mu zazpíváš nebo zahraješ.

Iz 53:9 "Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili."

Každý člověk je dílem Pána Boha. Malý, velký, tlustý tenký. Všichni máme podobné pocity. I když jsme různí, můžeme spolu vycházet. Zkus se dnes někomu, koho nemáš moc rád neposmívat, nebýt na něj ošklivý a pomodli se za něj.

Iz 54:17 "Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův."

Lidé někdy mluví o druhých za jejich zády nehezky - pomlouvají je, posuzují a odsuzují je. Zkus se snažit to nedělat (nejenom dnes ) a případně se druhých i zastat.

Iz 55:2 "Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem!"

Kolem nás jsou lidé, kteří mají nedostatek. Jistě si jich všímáš po celý rok. Jsou podobní jako malý Ježíš, který se narodil do chudoby. Ale i ti nejchudší přišli a obdarovali ho dle svých možností. Zkus i ty někoho, kdo to potřebuje, obdarovat. Není nutná věc, můžeš někoho potěšit i jinak. Zkus vymyslet jak :-).

3. Adventní týden

Iz 56:1 "Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost."

Někdy jsme k druhým nespravedliví nebo jim i ublížíme. Pokus se to napravit (vrátit dlouho půjčenou věc, omluvit se, usmát se, ...)

Iz 57:16 "Nechci vést spory navěky, nebudu trvale rozlícen, jinak by přede mnou každý duch zemdlel; vždyť vše, co dýchá, jsem učinil sám."

Bůh se nezlobí, neodsuzuje nás. S pochopením přijímá naše chyby a dává nám šanci věci, které se nedaří, napravit nebo zkusit znovu. Dnes Bohu poděkuj za trpělivost, za to, že se nemusíme bát dělat věci stále znovu, za naději....

Iz 58:11 "Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí."

Tělo i naše duše jsou od Boha. Jsou darem, o který je potřeba se starat. Naše tělo je pro duši takovým chrámem. Proto se o něj máme starat. Dnes udělám něco, co pro mne není běžné - dobrovolná hygiena, zacvičím si atd...

Iz 59:21 "Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin: Můj duch, který na tobě spočívá a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky," praví.

Bůh nám dal na pomoc svého Ducha, který je naším svědomím a rádcem. Můžeme s ním o Bohu mluvit, radovat se s ním. Najdi si dnes chvilku a zkus si uvědomit, co vše od Boha máš, co dává právě tobě a zkus ho za to chválit (s radostí Bohu zazpívej, řekni mu, proč je ti dobře, poděkuj mu...)

Iz 60:17 "Místo bronzu přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro, místo dřeva bronz a místo kamení železo. Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče spravedlnost."

Bůh nám toho dává mnoho. Můžeme objevovat a poznávat nové věci. Včera jsme se nad tím zamýšleli a třeba také něco vymysleli. Dnes i ty někoho obdaruj a třeba někoho, kdo by to nečekal (něčím, co vyrobíš nebo zahraješ... jistě si poradíš :-) :-) :-) :-) ).

Iz 61:1 "Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění,"

Kolem nás jsou lidé, kteří jsou kolikrát v těžké situaci. Někdy jsou to i naši příbuzní, jindy lidé staří, nemocní, na ulici....Zkus s rodiči vymyslet, jak bys mohl pomoci ty konkrétně.

Iz 62:4 "Už nikdy o tobě neřeknou: "Opuštěná". A nikdy o tvé zemi neřeknou: "Zpustošená". Budou tě nazývat: "Oblíbená" a tvou zemi: "Vdaná", protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala."

Nikdo nemá být opuštěný ani sám. Dnes někoho obejmu. 

4. Adventní týden

Iz 63:4 "Den pomsty měl jsem v srdci, nastalo milostivé léto pro mé vykoupené." 

Milostivé léto, čas odpuštění dluhů a smíření. Ježíška chceme přivítat do čistého srdce (bez zlobení se, špatných myšlenek, křivd ...). Zkus se zamyslet, co tě tíží a odevzdej to Bohu. Starší děti mají poslední příležitost zajít ke zpovědi, pokud ještě nebyly :-) :-) :-) :-).

Iz 64:10 "Náš svatý a proslavený dům, kde tě chválívali otcové naši, stal se spáleništěm, v troskách je vše, co nám bylo vzácné."

I my máme příbuzné, kteří už zemřeli. Jsou spolu s dalšími lidmi i se svatými u Pána Boha a přimlouvají se za nás. Dnes si na ně vzpomeneme a také na ty, kteří u Pána Boha ještě nejsou.

Iz 65:1 "Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: "Hle, tady jsem, jsem tady," pronárodu, který nevzýval mé jméno."

Dnes se chci radovat. Odložím své starosti, své obavy a s radostí přivítám Ježíše Krista, našeho spasitele.