Minikatecheze - Neděle Božího milosrdenství

Text první minikatecheze na závěr bohoslužby Neděle Božího milosrdenství od Dominika Duky, arcibiskupa pražského.

Drazí přátelé, bratři a sestry v Kristu,

náš skromný eucharistický kongres je doplněním dluhu za nemožnost konat diecézní eucharistický kongres v rámci přípravy na Národní eucharistický kongres v Brně; byl k tomu dostatečný důvod: jednak bylo v Praze setkání Taizé a poté, v květnu, týden evangelizace. Obě aktivity byly vyčerpávající pro naši arcidiecézi. Také Vám za Vaši námahu patří můj dík.

V letošním roce uplynulo 70 let od zmařené slavnosti Těla a Krve Páně; tato slavnost byla posledním veřejným vystoupením kardinála Josefa Berana. To je jeden z důvodů konání našeho náhradního a skromného diecézního kongresu.

Druhým důvodem je naléhavá výzva k naší očistě a odvaze jít cestou, kterou vytyčil zmíněný kardinál Beran svým heslem "Eucharistia et labora" ("Eucharistie a práce").

V nedělích před letošní slavností Těla a Krve Páně bude na závěr mše sv. zaznívat slovo kardinála Berana o eucharistii.

Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský