Litanie k Božímu milosrdenství - pro soukromou pobožnost

01.11.2020

Litanie k Božímu milosrdenství - pro soukromou pobožnost


Pane, smiluj se nad námi. 

Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi. 

Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi.

Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.

Duchu svatý, Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.


Milosrdenství Boží nejvyšší vlastnosti Stvořitele, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží nejvyšší dokonalosti Vykupitele, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží bezedná lásko Ducha Posvětitele, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží nepochopitelné tajemství Nejsvětější Trojice, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží výraze největší moci Páně, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, který se zjevuješ ve stvoření nebeských duchů, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, které nás z nicoty povoláváš k bytí, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, které objímá celý svět, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, které nám daruješ nesmrtelný život, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, které nás chráníš před zaslouženými tresty, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, které nás pozvedáš z bídy hříchu, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, které nám dáváš ospravedlnění ve Vtěleném Slově, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, které vyvěráš z ran Kristových, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, tryskající z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, kterés nám dalo Nejsvětější Pannu jako Matku milosrdenství, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, zjevené v Božích tajemstvích, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, projevené založení všeobecné Církve, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, v ustanovení sedmera svátostí, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, které se projevuješ především ve svátosti křtu a pokání, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, projevené ve svátosti oltářní a kněžství, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, v našem povolání ke svaté víře, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, v obrácení hříšníků, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, v posvěcování spravedlivých, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, v zdokonalování bohabojných, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, prameni pro nemocné a trpící, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, uspokojení ztrápených srdcí, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, naděje zoufalých duší, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, které provází všechny lidi stále a všude, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, které nás předchází svými milostmi, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, pokoji umírajících, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, nebeská radosti vykoupených, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, osvěžení a ulehčení duší v očistci, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, koruno všech svatých, důvěřujeme Ti.

Milosrdenství Boží, nevyčerpatelný zdroji zázraků, důvěřujeme Ti.

Beránku Boží, který jsi projevil největší milosrdenství vykoupením světa na kříži, odpusť nám, Pane.

Beránku Boží, který se milosrdně obětuješ za nás v každé mši svaté, uslyš nás, Pane.

Beránku Boží, který z nevyčerpatelného milosrdenství zahlazuješ naše hříchy, smiluj se nad námi.

Milosrdenství Boží nechť je nade všemi jeho díly. (Žalm 144; 9).

Proto budu věčně schválit milosrdenství Pánovo. (Žalm 88; 2).

Modleme se:

Bože, tvé milosrdenství je bezedné a poklady dobroty nevyčerpatelné: pohlédni na nás laskavě a rozmnož v nás důvěru ve tvé milosrdenství, abychom se nikdy, ani v největších těžkostech nepoddávali zoufalství, ale vždycky se odevzdávali s důvěrou do tvé vůle a souhlasili s ní, protože ona je milosrdenstvím samým. Skrze Ježíše Krista, Krále milosrdenství, který s Tebou a Duchem svatým projevuje nám milosrdenství na věky věků.

Amen

Soubor s modlitbou ke stažení ve formátu PDF