3. Adventní týden - rozjímání

16.12.2018

rozjímání na každý den třetího adventního týdne 

Advent, předvánoční čas, kdy se připravujeme na příchod Ježíše Krista na svět, začátek křesťanského roku. Darujme každý den Bohu a přípravě na Vánoce pár minut - cestou v MHD, před spaním nebo v čase oběda, pokud nenajdete chvíli klidu doma.

Pondělí

Atributem evangelisty Lukáše je okřídlený býk, jako symbol nejčastější oběti v chrámu, kde začíná Lukášovo evangelium. Lukášovo evangelium obsahuje 17 podobenství, která jinde nejsou a z nichž některá jsou velice provokativní. Důraz klade na chudé, ženy a lidi na okraji společnosti. Po přečtení L10:29-37 se modleme za naše skutky vůči bližním a naše bližní.  

Úterý

Rozjímejme nad textem z buly Tvář Milosrdenství papeže Františka:

"O milosrdenství potřebujeme neustále rozjímat. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice. Milosrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímným zrakem na bratra, kterého na své životní pouti potká. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme trvale milováni i navzdory hranicím, které způsobil náš hřích."  

Středa

Svatý Karel Boromejský byl synem hraběcí italské rodiny, a když se jeho strýc Pius IV. stal papežem, byl pozván do Vatikánu a později se stal kardinálem. Ve své arcidiecézi zavedl uzavřené zpovědnice s mřížkou mezi knězem a penitentem, aby vzniklo soukromí, do té doby se zpovídalo ve vedlejší chrámové lodi. Při morové epidemii zavedl a vyžadoval přísné hygienické předpisy, rozprodal veškerý svůj majetek, aby pomáhal chudým. Při své službě zemřel vyčerpáním. Přivlastněme si jeho slova: "Nebudeš-li mít na zřeteli nic jiného než Boží čest, tvé milosrdné skutky budou vyzařovat zvláštní jas a světlo a přivedou mnohé k poznání Boha."

Čtvrtek

L 1:5-23 Bůh stále koná. Nemusíme jeho konání rozumět, ale vždy bychom měli jeho rozhodnutí přijmout. V celém Písmu je mnoho příkladů, kdy Bůh dává lidu štědrou rukou, ale lid je mu za to jen nevěrný. Bůh jej napomíná, ale lid nedbá, až přijde připomenutí, že bez Boha nemáme nic. Zachariáš mlčí, dokud svým skutkem neprokáže, že Bohu naslouchá, že je jeho služebníkem. A jeho první slova jsou slova chvály. Poděkujme i my Bohu za všechny zkoušky a trápení, kterými jsme prošli, abychom zjistili, že nám byly později k dobrému užitku.  

Pátek

Inspirujme se pro naši modlitbu žalmem 118 a vzdávejme Hospodinu díky za všechno, co pro nás učinil a každé díky zakončeme zvoláním "Jeho milosrdenství je věčné". Po tomto zvolání zachovejme chvíli mlčení, rozjímejme, nechejme v nás Boha působit.  

Sobota

Modleme se:

Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost, přemož všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen

(Jan Pavel II, 17.8.2002)

Neděle

Spolu s evangelisty v knize Zjevení volejme "Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází." Po každém volání dejme stejný prostor tichu a naslouchání. Cílem není cokoliv prožívat, ale jen být tady a teď s Bohem.