1. Adventní týden - rozjímání

08.12.2018

rozjímání na každý den prvního adventního týdne

Advent, předvánoční čas, kdy se připravujeme na příchod Ježíše Krista na svět, začátek křesťanského roku. Darujme každý den Bohu a přípravě na Vánoce pár minut - cestou v MHD, před spaním nebo v čase oběda, pokud nenajdete chvíli klidu doma.

Pondělí

Atributem evangelisty Matouše je okřídlený člověk (nikoliv anděl), který odkazuje na rodokmen na začátku evangelia. Matouš je patronem účetních a celníků. Nejvýznamnější modlitbou v Matoušově evangeliu je bezesporu Pater noster - Otčenáš, který bychom se dnes chtěli modlit. A pokud čas dovolí, najděme si komentář (třeba na wikipedii nebo v katechismu od §2777) a otevřeme naše srdce.

Úterý

Využijme první eucharistickou modlitbu na vzpomínku za naše předky:

Pamatuj také, Bože, na své služebníky a služebnice, kteří nás předešli se znamením víry a spí spánkem pokoje zvláště na ...

Sepne ruce a chvíli se potichu modlí za ty, na které chce zvláště vzpomenout. Potom rozepne ruce a pokračuje:

Do místa občerstvení, světla a míru uveď všechny, kdo odpočinuli v Kristu našem Pánu. Amen.  

Středa

Svatý Josef, patron univerzální církve a rodiny, první mezi všemi svatými, ochránce svaté rodiny. Úcta se mu dá projevit například praktikováním úcty k svatému Plášti sv. Josefa (30 dní modliteb na památku 30 let čistoty po boku Panny Marie). Protože umíral v přítomnosti Pána Ježíše a své snoubenky Panny Marie, je také patronem "šťastné hodinky smrti". Tak jako se skrze Marii můžeme dostat k Pánu Ježíši, tak se od sv. Josefa můžeme učit tajemství panny Marie a skrze ní, i Pána Ježíše.

Pamatuj na nás, svatý Josefe, a svou mocnou přímluvou oroduj za nás u Ježíše Krista. Vypros nám také milost u své panenské Nevěsty, Matky Kristovy.

Čtvrtek

Mt 1:1-16 Někdy může být četba Písma vlastně nudná, hromada jmen, která nás nenadchne a jen s obtížemi upře naši pozornost k Bohu. Rodokmen nám říká, odkud jsme přišli. Při čtení textu si zkusme připomenout pády i vítězství jednotlivých postav, prosme Boha o sílu při našich pádech a děkujme mu za každé vítězství.  

Pátek

Před modlitbou žalmu 143 se pomodleme ke Svatému Duchu, aby nám otevřel oči i srdce. Pokud máme čas, po přečtení žalmu rozjímejme nad každou větou, jak se nás dotýká v naší situaci. 

Sobota

Modlitba za rodinu od Jana Pavla II:

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, Otče,
který jsi Láska a život, učiň, aby se každá lidská rodina na zemi stala
skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, skutečným chrámem života a lásky
pro generace, které se neustále obnovují. Učiň, aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce. Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství, byla silnější než každá slabost a každá krize, kterými někdy naše rodiny procházejí. A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny mohla plodně naplnit své poslání uprostřed všech národů země. Skrze Krista, našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věků.

Amen.

Neděle

Spolu s evangelisty v knize Zjevení volejme "Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází." Po každém volání dejme stejný prostor tichu a naslouchání. Cílem není cokoliv prožívat, ale jen být tady a teď s Bohem.