2. Adventní týden - rozjímání

08.12.2018

rozjímání na každý den druhého adventního týdne 

Advent, předvánoční čas, kdy se připravujeme na příchod Ježíše Krista na svět, začátek křesťanského roku. Darujme každý den Bohu a přípravě na Vánoce pár minut - cestou v MHD, před spaním nebo v čase oběda, pokud nenajdete chvíli klidu doma.

Pondělí

Atributem evangelisty Marka je okřídlený lev, protože jeho evangelium začíná na poušti, kde žili lvi. Markovo evangelium je nejkratší, jeho hlavní myšlenku lze najít hned v patnáctém verši první kapitoly: "Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." Proto dnes zpytujme své svědomí, zkoumejme své nitro a pokud je v něm zatnutý osten hříchu, naplánujme si, kdy půjdeme ke svátosti smíření. 

Úterý

Katechismus katolické církve §1435: "Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě, a to úkony smíření, péčí o chudé, konáním spravedlnosti a práva a jejich obranou, vyznáváním vin bratřím, bratrským napomínáním, revizí celého života, zpytováním svědomí, duchovním vedením, přijímáním utrpení, trpělivostí v pronásledování pro spravedlnost. Nejbezpečnější cestou pokání je vzít svůj každodenní kříž a následovat Ježíše."
Modleme se za naše obrácení, abychom uměli být trpěliví.  

Středa

Svatý Augustin, biskup z Hippa, je zářným příkladem člověka, který došel obrácení na přímluvu své matky svaté Moniky. Studoval rétoriku, měl nemanželského syna a do svého obrácení žil velice uvolněným způsobem. Než se stal křesťanem, byl devět let v manichejské sektě. Čtyři roky od svého křtu přijal kněžské svěcení a stal se biskupem. Následně obhajoval křesťanské učení proti donatistům a dnes je zván "učitel Západu". Modleme se sv. Augustinem:

Když hloubám v starostech, mně pomáhej, Pane! Když vzdychám a soužím se, mne pozvedej, Pane! Když nevím, kudy kam, ty veď mne, Pane!
Když po širokých cestách světa jdu, buď se mnou, Pane!

Čtvrtek

Mk 1:1-8 Poušť, místo, kde nic není, Ježíš Kristus odcházel do pouště, aby se mohl modlit, být s Bohem. V dnešním světě plném podnětů je velice obtížné najít svou poušť, prostor pro modlitbu. Místo ztišení, kde jsme jen sami, kde jsou všechny starosti světa malicherné, kde jsme jen my a Bůh. Zkusme dnešní den prožít v soustředění na současnost, činnost, kterou děláme právě nyní. Ať je to pracovní úkol, vaření, úklid, pití čaje. Nenechme se rozptylovat televizí, rádiem, mobilním telefonem, jinými činnostmi. Naučme se dokončit jednu činnost, než začneme druhou. Připravme se, abychom uměli prožít Vánoční čas a užít si každý okamžik, aniž bychom se nutně starali o to, co budeme dělat za další chvíli.  

Pátek

Modleme se společně s žalmem 139 a zkusme všechny naše starosti a bolesti, které nás tíží nejenom dnes, ale především bolesti, výčitky a nedokonalosti, které nás trápí dlouhý čas, odevzdat Svatému Duchu. Za každou bolestí, na kterou si vzpomeneme a znovu ji prožijeme, se pomodleme "Přijď Duchu svatý, přijď a uzdravuj" a dejme Bohu chvíli, aby mohl odpovědět.  

Sobota

Modlitba k archandělovi Rafaelovi:

Svatý Rafaeli, archanděli, přijď a provázej nás svou pomocí. Rozmnož v nás svou sílu a svou lásku. Dej, ať láska k Bohu a k Neposkvrněné vítězí v našich srdcích proti nenávisti a nečistotě světa.

Amen.

Neděle

Spolu s evangelisty v knize Zjevení volejme "Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází." Po každém volání dejme stejný prostor tichu a naslouchání. Cílem není cokoliv prožívat, ale jen být tady a teď s Bohem.